NR 11/2023
15.09.2017

„Uwaga! Granica” w Galerii Arsenał w Białymstoku i Galerii Labirynt w Lublinie / ”Attention! Border” at Arsenal Gallery in Bialystok and Labirynt Gallery in Lublin

Redakcja
David Chichkan, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok
„Uwaga! Granica” w Galerii Arsenał w Białymstoku i Galerii Labirynt w Lublinie / ”Attention! Border” at Arsenal Gallery in Bialystok and Labirynt Gallery in Lublin
David Chichkan, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok

For English version scroll down

PL

Witold Gombrowicz napisał w Testamencie: „Czymże jest Polska? Jest to kraj między Wschodem a Zachodem, gdzie Europa już poczyna się wykańczać, kraj przejściowy, gdzie Wschód i Zachód wzajemnie się osłabiają”.

Owa przejściowość szczególnie mocno wyczuwalna jest we wschodniej części Polski, w której leżą Białystok i Lublin. Historię miast tworzyli przedstawiciele wielu narodów, czego ślady widać w ich tkance materialnej, a także w świadomości współczesnych mieszkańców. Trudno powiedzieć o tych miastach, że są „wschodnie”, ale też z pewnością nie są „zachodnie”, aczkolwiek takie mają ambicje. Niecałe 50 kilometrów na wschód od Białegostoku biegnie granica z Białorusią, a około 100 kilometrów od Lublina – granica z Ukrainą. Do 1991 roku była to granica z jednym państwem totalitarnym – ZSRR. Po rozpadzie imperium granica ożywiła się intensywnymi kontaktami, zwłaszcza handlowymi. Stała się zdecydowanie „luźniejsza”, bardziej „przepuszczalna”. Był to też nowy rozdział – zbliżenie w stosunkach Polski i Polaków ze wschodnimi sąsiadami. Trwał on zaledwie kilkanaście lat. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i niedługo później do strefy Schengen otworzyło nasz kraj na Europę Zachodnią, zamykając jednocześnie na Wschodnią. Nasza wschodnia granica stała się zewnętrzną granicą Wspólnoty, czego konsekwencją stała się narzucona z Brukseli konieczność jej wzmocnienia, wprowadzenie wielu obostrzeń w jej przekraczaniu. Ale co najistotniejsze, powstała nowa żelazna kurtyna, nowy mur dzielący Europę na dwie części. Podział ten jest równie sztuczny jak tamten sprzed 1991 roku. Ale granica jak najbardziej realna.

Anna Zvyagintseva, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
Babi Badalov, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
Dan Perjovschi, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
Dan Perjovschi, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
Elżbieta Jabłońska, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
Fatma Bucak, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
Ferenc Grof, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
Hubert Czerepok, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
Hubert Czerepok, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
Jadwiga Sawicka, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
Janusz Bałdyga, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
Lubomyr Tymkiv, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz

Zatem wschodnia granica strefy Schengen stanowi główny, lecz niejedyny punkt odniesienia dla wystawy. Niejedyny, gdyż rzeczywistość okazuje się dynamiczna i w ostatnich latach pojawiają się w Europie kolejne miejsca, gdzie istniejąca granica znacząco zmienia swój charakter. Na granicach tych powstały mury i zapory blokujące przepływ uchodźców, wewnątrz strefy Schengen wprowadza się miejscowo kontrole graniczne, polska straż graniczna nie wpuszcza uciekinierów czeczeńskich, w państwach europejskich rosną tendencje nacjonalistyczne i w otwarty sposób manipuluje się faktami, budząc nastroje ksenofobiczne. Nie możemy zapominać o niewypowiedzianej wojnie, która wciąż toczy się na wschodzie Ukrainy. Napięta sytuacja panuje na granicy pomiędzy Gruzją a Rosją. Konflikt Armenii i Azerbejdżanu o Górski Karabach wciąż nie daje o sobie zapomnieć.
Temat granic jest stale obecny w twórczości artystów wizualnych. Granic traktowanych bardzo szeroko, nie tylko zawężonych do geografii. Na wystawie zostaną pokazane zarówno prace znane, już istniejące, jak i nowe, zrealizowane specjalnie na nią.

Uwaga! Granica powstaje we współpracy Galerii Labirynt w Lublinie oraz Galerii Arsenał w Białymstoku i będzie składała się z dwóch części prezentowanych jednocześnie w obu miastach. Większość artystów pokazuje dwie różne prace, niektórzy natomiast prace złożone z dwóch części eksponowanych jednocześnie w obu galeriach, stąd aby móc poznać całość projektu, trzeba odwiedzić zarówno Arsenał, jak i Labirynt.

Maciej Kwietnicki, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
Marina Naprushkina, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
Mirosław Bałka, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
Mykola Ridnyi, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
Piotr Wysocki, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
Sabina Shiklinskaya, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
Tymon Nogalski, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
Victoria Lomasko, wystawa „Uwaga! Granica”, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border” exhibition, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
„Uwaga! Granica”, widok wystawy, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border”, exhibition view, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
„Uwaga! Granica”, widok wystawy, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border”, exhibition view, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
„Uwaga! Granica”, widok wystawy, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border”, exhibition view, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz
„Uwaga! Granica”, widok wystawy, Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku / ”Attention! Border”, exhibition view, Arsenal Gallery power station in Bialystok, fot. Kacper Gorysz

ENG

Witold Gombrowicz wrote in A Kind of Testament: “What is Poland? This is a country between the East and the West, where Europe starts to draw to an end, a border country where East and West soften each other”.

This transitionality is particularly strongly discernible in the eastern part of Poland where Białystok and Lublin are situated. The history of these cities was created by many nations, the traces of which can be found in their material fabric as well as in the awareness of today’s inhabitants. It is hard to call these cities “eastern” but undoubtedly they are not also “western”, even though they aspire to be such. Only 50 km to the east of Białystok there is a border with Bielarus and about 100 km from Lublin – a border with Ukraine. Up to 1991 it had been a border with one totalitarian state – USSR. After the collapse of the Soviet Union the border experienced the revival of contacts between the border countries, especially with regards to trade. It became decidedly less “tight” and more “permeable”. It was also a new chapter – stepping up relations between Poland and Poles with their eastern neighbours. It lasted barely several years. Poland’s accession to the European Union and the Schengen Area shortly thereafter opened our country to Western Europe, closing it off the East. Our eastern border has become an external border of the Community, which in consequence led to a necessity imposed by Brussels to strengthen it and implement many new restrictions for the border traffic. Most importantly, this has created a new iron curtain, a new wall dividing Europe into two parts. This division is equally artificial as the one from before 1991. However, the border is as real as it gets.

„Uwaga! Granica”, widok wystawy, Galeria Labirynt w Lublinie / ”Attention! Border”, exhibition view, fot. Wojciech Pacewicz
„Uwaga! Granica”, widok wystawy, Galeria Labirynt w Lublinie / ”Attention! Border”, exhibition view, fot. Wojciech Pacewicz
„Uwaga! Granica”, widok wystawy, Galeria Labirynt w Lublinie / ”Attention! Border”, exhibition view, fot. Wojciech Pacewicz
„Uwaga! Granica”, widok wystawy, Galeria Labirynt w Lublinie / ”Attention! Border”, exhibition view, fot. Wojciech Pacewicz
„Uwaga! Granica”, widok wystawy, Galeria Labirynt w Lublinie / ”Attention! Border”, exhibition view, fot. Wojciech Pacewicz
„Uwaga! Granica”, widok wystawy, Galeria Labirynt w Lublinie / ”Attention! Border”, exhibition view, fot. Wojciech Pacewicz
„Uwaga! Granica”, widok wystawy, Galeria Labirynt w Lublinie / ”Attention! Border”, exhibition view, fot. Wojciech Pacewicz
„Uwaga! Granica”, widok wystawy, Galeria Labirynt w Lublinie / ”Attention! Border”, exhibition view, fot. Wojciech Pacewicz
„Uwaga! Granica”, widok wystawy, Galeria Labirynt w Lublinie / ”Attention! Border”, exhibition view, fot. Wojciech Pacewicz
„Uwaga! Granica”, widok wystawy, Galeria Labirynt w Lublinie / ”Attention! Border”, exhibition view, fot. Wojciech Pacewicz
„Uwaga! Granica”, widok wystawy, Galeria Labirynt w Lublinie / ”Attention! Border”, exhibition view, fot. Wojciech Pacewicz
„Uwaga! Granica”, widok wystawy, Galeria Labirynt w Lublinie / ”Attention! Border”, exhibition view, fot. Wojciech Pacewicz

Therefore, the eastern part of the Schengen Area constitutes the main, but not the only reference point for the exhibition. Not the only one as the reality turns out to be very dynamic and in the recent years Europe has been marked by other places where existing borders are changing their character. On those borders walls and dams have been erected to impede movement of refugees, inside the Schengen Area border controls are being introduced in different places, the Polish border guards do not allow the Chechen fugitives to enter Poland, nationalistic tendencies are developing in the European countries and the facts are being manipulated openly giving rise to xenophobic sentiments. We cannot forget about an undeclared war which is still being fought in the east of Ukraine. The situation is also tense between Georgia and Russia. The conflict between Armenia and Azerbaijan over Nagorno-Karabakh still echoes in our memories.

The topic of borders is continually present in visual artists’ creativity. Borders understood very broadly, not only limited to their geographical aspect. The exhibition will feature both known, already existing works of art and the new ones, executed especially for this event.
“Attention! Border” has been created in cooperation with Galeria Labirynt in Lublin and Galeria Arsenał in Białystok and it consists of two parts presented simultaneously in both cities. Most of the artists will show two different works of art, some of them, however, will display works consisting of two parts which will be exhibited at the same time in both galleries. Therefore, if you wish to fully get acquainted with the project, you must visit both Arsenał and Labirynt.

translated from Polish by Agnieszka Targońska

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaOvidiu Anton, Babi Badalov, Janusz Bałdyga, Mirosław Bałka, Anna Baumgart, Anatoly Belov, Yevgenia Belorusets, Pavel Braila, Fatma Bucak, David Chichkan, Hubert Czerepok, Yaroslav Futymskyi, Barbara Gryka, Elżbieta Jabłońska, Maciej Kwietnicki, Victoria Lomasko, Marina Naprushkina, Tymon Nogalski, Open Group, Petr Pavlensky, Dan Perjovschi, Ghenadie Popescu, R.E.P., Mykola Ridnyi, Jadwiga Sawicka, Sabina Shikhlinskaya, Jana Shostak, Société Réaliste, TanzLaboratorium, Lubomyr Tymkiv, Vova Vorotniov, Piotr Wysocki, Anna Zvyagintseva
WystawaUwaga! Granica / Attention! Border
MiejsceGaleria Arsenał elektrownia w Białymstoku, Galeria Labirynt w Lublinie / Arsenal Gallery power station in Bialystok, Labirynt Gallery in Lublin
Czas trwaniaBiałystok: 02.09–13.10.2017 / Lublin: 31.08–22.10.2017
Kuratorka / KuratorMonika Szewczyk, Waldemar Tatarczuk
Indeks

Zobacz też