30.05.2017

„The Wall. Art Face to Face with Borders” w Trafostacji Sztuki

Redakcja
Marina Naprushkina, Biuro antypropagandy, fot. Anna Konopka
„The Wall. Art Face to Face with Borders” w Trafostacji Sztuki
Marina Naprushkina, Biuro antypropagandy, fot. Anna Konopka

Wystawa The Wall. Art Face To Face With Borders (Mur. Sztuka w obliczu granic) stanowi rozwinięcie międzynarodowej ekspozycji, która miała swoją premierową odsłonę w Careof DoCVA w Mediolanie. W Szczecinie pokaz zostanie rozszerzony o nowe prace, niektóre prezentowane po raz pierwszy.

The Wall podejmuje temat granic w sztukach wizualnych: w ujęciu społeczno-politycznym, ekonomicznym, historycznym i egzystencjalnym, a także związanych z nimi problemów, w tym aktualnych zagadnień uchodźczych.

„Tytuł nawiązuje do berlińskiego muru, będącego przez wiele lat kluczowym symbolicznym punktem orientacyjnym zagranicznej polityki krajów po obu stronach „żelaznej kurtyny”, a dziś stanowiącego popularny na zachodzie Europy wzór „ost-algicznej” (tęsknota za Wschodem) pamiątki z podróży. Przez lata zimnej wojny berliński mur ucieleśniał sztywną konstrukcję polityki zagranicznej wielu krajów, ustanawiając podział na swojego i obcego, przyjaciela i wroga, wolnego i uciśnionego. W dzisiejszej, pozornie zglobalizowanej ponowoczesności granice nie stały się płynne, a historia, pomimo przedwczesnego ogłoszenia (…) jej końca przez Francisa Fukuyamę w 1989 roku, wciąż odsłania szereg nowych linii podziałów. Nowe granice i ich plany powstają dziś w oparciu o tradycje kulturowe czy religijne, bazując najczęściej na wyobrażeniu stałego konfliktu, np. w pro-bushowskiej koncepcji „starcia cywilizacji” Samuela Huntingtona postulowanej w polityce USA lub odnawianej myśli o zmierzchu Zachodu, pojawiającej się wielokrotnie od czasów głośnej książki Oswalda Spenglera (1917).

Na pierwszym planie: Magda Fabiańczyk, drugi plan: Łukasz Trzciński, fot. Kamil Macioł
Krzysztof Wodiczko, Laska tułacza, fot. Anna Konopka
Łukasz Skąpski, Klincz, fot. Kamil Macioł
Joanna Rajkowska, Azyl dla uchodźców w Uhyst, fot. Kamil Macioł

Granice, zarówno aktualne, jak i historyczne, są przede wszystkim symptomem lęku przed nowym innym, będącym raczej  postkolonialnym dziedzictwem oraz skutkiem reakcji na terroryzm, stanowiący w dużej mierze rezultat nierozwiązanych przepaści ekonomicznych. Szereg granic ujęty jest technokratyczną, polityczno-ekonomiczną barierą: Schengen (inaczej odczuwalną na południu i wschodzie Europy, np. w przypadku Ukrainy, a inaczej w obszarze Morza Śródziemnego), murem między USA i Meksykiem czy systemem fortyfikacji oddzielającym Izrael od Autonomii Palestyńskiej.
[…]
Zaczyn wystawy powstawał w 2014 roku. Kwestia granic była wówczas dyskutowanym tematem: z jednej strony z racji otwartego konfliktu na Ukrainie, z drugiej – stanowiła główny temat polityki krajów śródziemnomorskich. Świadomość rozszerzania problemu od początku towarzyszyła tworzeniu The Wall. Artyści i organizatorzy mieli poczucie, że wydarzenia te nie mają jedynie lokalnego charakteru, oraz że nierozwiązane będą rosnąć, a rzeczywistość niejednokrotnie wyprzedzi kasandryczne prognozy sztuki”.

Stanisław Ruksza, fragment tekstu kuratorskiego.

Wystawie towarzyszy książka The Wall. Art. Face To Face With Borders pod redakcją Stanisława Rukszy, wydana przez Fundację Imago Mundi, zawierająca teksty w języku polskim i języku angielskim autorstwa m.in. Mélanie Bouteloup, Andrzeja Stasiuka, Antonelli Aneddy, Tomasza Padły i kuratora wystawy, a także dokumentację części prezentowanych prac.

Stephanie Syjuco & Piotr Bujak, Dirty Work (Ruins/ Reproductions/ Revisions)
Wojciech Doroszuk, Raspberry Days, fot. Anna Konopka
R.E.P., Superpozycja, fot. Kamil Macioł
The Wall, widok wystawy, fot. Kamil Macioł
Małgorzata Szymankiewicz, I would prefer not to, fot. Kamil Macioł
Łukasz Surowiec, Granica, fot. Anna Konopka

The show is a continuation of the international exhibition The Wall. Art Face to Face with Borders which premiered at Careof DOCVA in Milan in January 2015. In Szczecin, the project will be expanded to include  new works, some of them presented for the first time.

The show is based around the topic of borders and explores the socio-political, economical, historical and existential implications of the concept, including the current refugee crisis.

„The title makes reference to the Berlin Wall, for many years, a key symbolic landmark in the foreign policy of the countries on both sides of the “Iron Curtain”, and today, the inspiration for “Ostalgic” travel souvenirs popular in Western Europe. Over the Cold War years, the Berlin Wall embodied the rigid foreign policy structure in a number of countries, establishing a division between your own and stranger, friend and enemy, free and repressed. In today’s seemingly globalised post-modernity, borders have not become fluid, and history, despite the premature pronouncement (…) of its end by Francis Fukuyama in 1989, keeps revealing a whole range of new lines of division. New borders are created and planned on the basis of cultural or religious traditions, usually nurtured by notions of a permanent conflict, for example in Samuel Huntington’s pro-Bush theory of the “clash of civilisations” postulated in the US policy, or in the renewed concept of the decline of the West, recurring since the publication of the famous book by Oswald Spengler (1917).

Margot Sputo, Koce, fot. Kamil Macioł
Marina Naprushkina, Biuro antypropagandy, fot. Kamil Macioł
Giuseppe Fanizza, Kresy, fot. Kamil Macioł
Nina Fiocco i Metodo Salgari, Cholula, fot. Kamil Macioł
Pawł Althamer, Promień, fot. Anna Konopka
The Wall, widok wystawy, fot. Kamil Macioł

Borders, both contemporary and historical, are above all a symptom of the fear of the new Other, a postcolonial legacy and the result of reactions to terrorism whose acts are largely caused by unbridged economic chasms. Some borders are equipped with a technocratic, political-economic barrier: Schengen (perceived differently in the South and in the East of Europe, for example in Ukraine and in the Mediterranean), the wall between the US and Mexico or a system of fortifications separating Israel from the Palestinian Autonomy.
[…]
The concept of The Wall was developed in 2014. At the time, the question of borders was a widely discussed theme: firstly, due to the open conflict in Ukraine, secondly, owing to the political focus on cross-border migration in the Mediterranean countries. From the very start, the exhibition development process was influenced by the awareness of the growing problem. The artists and organisers were convinced the events were of more than just local nature. They were aware that failing to provide solutions would escalate the conflict, with reality repeatedly overtaking the cassandric predictions of art”.

Stanisław Ruksza, excerpt from curatorial statement.

The exhibition is accompanied by the book The Wall. Art. Face To Face With Borders, edited by Stanisław Ruksza and published by Imago Mundi Foundation. It features essays in Polish and English by Mélanie Bouteloup, Andrzej Stasiuk, Antonella Anedda, Tomasz Padło and the exhibition curator, as well as installation views of selected works.

Zostań naszym patronem_ką!

Piszemy o sztuce z całej Polski. Komentujemy najważniejsze wydarzenia w sztuce, dowartościowujemy marginesy, dajemy głos osobom twórczym i specjalistom. Od 2023 roku będziemy wyłącznie w internecie. Pomóż nam w robieniu SZUMU.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaPaweł Althamer, Piotr Bujak, Wojciech Doroszuk, Magda Fabiańczyk, Giuseppe Fanizza, Nina Fiocco i Metodo Salgari, Khaled Jarrar, Anna Konik, Giovanni Morbin, Marina Naprushkina, Joanna Rajkowska, Grupa R.E.P., Jana Shostak, Łukasz Skąpski, Margot Sputo, Łukasz Surowiec, Stephanie Syjuco, Grzegorz Sztwiernia, Małgorzata Szymankiewicz, Łukasz Trzciński, Krzysztof Wodiczko, Piotr Wysocki
WystawaThe Wall. Art Face To Face With Borders
MiejsceTrafostacja Sztuki w Szczecinie
Czas trwania18.05 - 17.06.2017
Kuratorka / KuratorStanisław Ruksza
Strona internetowatrafo.art
Indeks

Zobacz też