14.04.2017

„Preparatory Portrait of a Young-Girl” at Plato Ostrava

Redakcja
Bianca Bondi, April O’Neil, latex, pigment, chrome, 2016
„Preparatory Portrait of a Young-Girl” at Plato Ostrava
Bianca Bondi, April O’Neil, latex, pigment, chrome, 2016
„Preparatory Portrait of a Young-Girl” constitues a set of strategies by which artists critically approach the metaphor of fashion, but which at the same time create a certain canon of contemporary art.

The exhibition Preparatory Portrait of a Young-Girl is a teaser, a condensed montage of moments that, in the future, might tell the story of a newly emerging institution. On a limited scale, it attempts to show several attitudes and approaches to art within a format different from that of the traditional exhibition, spread in time and space and intended purely for contemplation or rationalization.

As much as possible, the space of the office for the arts has been left in its original condition, not attempting to cover up its history and initial use; on the contrary, the forgotten layers of its previous life are archaeologically uncovered and emphasized. The space itself thus becomes the first exhibit on show. Individual activities as well – the everyday work of the staff, exhibition activity, accompanying and educative programmes, as well as live events – will not be separated in the architecture and will freely mingle throughout the entire space.

Reacting in their character to the previous use of the space as a textile shop, the selected works create a sort of dreamy, unclearly determined space. While some of the art here merges with the existing environment, other items complement it and the whole is meant to awaken curiosity and amazement in random passers-by looking through the shop-window. As to the items on exhibit, visual art is next to fashion and design, and fiction as well as specialist literature are included in the exhibition. Some of the exhibited items belong to mutiples series and are available for purchase, just like the books.

Preparatory Portrait of a Young-Girl, exhibition view
from left: Jaakko Pallasvuo & Anni Puolakka, Sacre 2: HEX, video, 2017; Martin Kohout, Dreadlocks, Dreadlocks series of objects, versions 2 and 1, 2013; Aditya Mandayam, Keep Walking (Pokračuj v chůzi), 155 x 68 x 18 cm, 2014; Scheltens&Abbenes, Vitrineposter, Plakáty, 120 x 175 cm, 2010
Preparatory Portrait of a Young-Girl, exhibition view; in the foreground: Zuzanna Czebatul, Ellipsism, Powdery Concrete (Práškový beton) 100 x 180 cm, weight 100 kg, 2016
Preparatory Portrait of a Young-Girl, exhibition view; in the foreground: Adéla Součková, Ubrusy, 2017

The material part of the exhibition will later be complemented with a series of events expanding the extent of the exhibition beyond the space of the office itself: the performance series held on 12 April on the premises of the former Bauhaus will reflect on the surrounding urban environment and on specific interventions within it.

The exhibition title refers to the book Raw Materials for a Theory of the Young-Girl, published in 1999 by a group of theorists around the French philosophical journal Tiqqun. It describes the figure of the Young-Girl as simultaneously one of the most important archetypes and marketing mechanisms of contemporary culture. Representing a set of moral and sentimental values celebrated in film and music, the Young-Girl at the same time also stands for their solid connection to commercial strategies of capital firms that use the association of youth and sexuality to link social attitudes with the consumption of specific products.

On a further level of perception, the exhibited works are a kind of material equipment, a necessary set of products representing, in the manner of glossy magazines, must-haves (or at least must-knows) for the Young-Girl, since her existence as a Young-Girl is affirmed specifically by selection and consumption. In another dimension, then, the exhibition constitues a set of aesthetic and conceptual strategies by which artists critically approach the metaphor of fashion, but which at the same time create a certain canon of contemporary art.

Daniela Dostálková
Linda Dostálková
Michal Novotný

Justin Morin, How to drape Cher's iconic Take me home album cover, polished steel and printed silk (leštěná ocel a tištěné hedvábí), 300 x 3 cm // 310 x 210 cm, 2015
Melissa S. Armstrong, New Museum Panic Hankie, Látka
Elisa van Joolen, Invert Footwear (Převrácená Obuv), 2013
Preparatory Portrait of a Young-Girl, exhibition view; in storefront: Scheltens&Abbenes, Vitrineposter, Plakáty, 120 x 175 cm, 2010

Výstava Přípravný portrét Mladé dívky je upoutávkou, zhuštěným sestřihem momentů, které by mohly v budoucnu vytvořit příběh nově vznikající instituce. Snaží se v omezeném měřítku nastínit některé postoje a přístupy, jak zacházet s uměním v jiném formátu, než je tradiční, v čase a prostoru rozprostřená výstava určená pouze pro kontemplaci nebo racionalizaci.

Prostor kanceláře pro umění byl ponechán v co možná nejpůvodnějším stavu, který se nesnaží překrývat svou historii a původní využití, spíše archeologicky odkrývá a zdůrazňuje zapomenuté vrstvy předchozího života. Prostor je tak prvním z vystavených exponátů. Také jednotlivé aktivity – každodenní pracovní povinnosti zaměstnanců, výstavní činnost, doprovodné a edukační programy a živé události zde nebudou architektonicky odděleny a budou se volně v prostoru prolínat.

Vybraná díla svým charakterem reagují na dřívější využití prostoru jako prodejny textilu a vytvářejí zde jakýsi snový prostor s nejasným určením. Umění zde někdy splývá, jindy doplňuje existující prostředí a má vyvolávat v náhodném kolemjdoucím nahlížejícím přes vitrínu zvědavost a údiv. I z hlediska vystavených děl zde vedle výtvarného umění najdeme módu a design, součástí expozice je próza i odborná literatura k danému tématu. Část vystavených předmětů pochází z edičních řad a je stejně jako knihy volně k prodeji.

Materiální část výstavy poté doplní série událostí, které rozšíří pole výstavy mimo samotný prostor kanceláře, a to v sérii performancí 12. dubna v prostorách bývalého Bauhausu i prostřednictvím reflexí okolního městského prostředí stejně jako konkrétních zásahů do něj.

Preparatory Portrait of a Young-Girl, exhibition view
Preparatory Portrait of a Young-Girl, exhibition view; in the foreground: Adéla Součková, Ubrusy, 2017
Preparatory Portrait of a Young-Girl, exhibition view
Preparatory Portrait of a Young-Girl, exhibition view; in the foreground: Zuzanna Czebatul, Ellipsism, Powdery Concrete (Práškový beton) 100 x 180 cm, weight 100 kg, 2016

Název výstavy je odkazem ke knize Hrubý materiál k teorii Mladé dívky, kterou v roce 1999 vydala skupina teoretiků okolo francouzského filosofického časopisu Tiqqun. Postava Mladé dívky je zde popisována jako jeden z nejdůležitějších archetypů a zároveň marketingových mechanismů současné kultury. Mladá dívka je současně souborem morálních a sentimentálních hodnot a postojů oslavovaných ve filmu a hudbě, ale i jejich pevným napojením na komerční strategie kapitálových firem, které využívají asociace mládí a sexuality k tomu, aby propojili sociální postoje s konzumací specifických produktů.

Vystavená díla jsou tak v dalším čtení i určitou materiální výbavou, nutným souborem produktů, které musí po vzoru obrázkových časopisů každá Mladá dívka mít (nebo alespoň znát), protože svoji existenci Mladé dívky stvrzuje právě jen prostřednictvím výběru a spotřeby. V dalším rozměru tak výstava představuje soubor estetických i konceptuálních strategií, kterými se umělci kriticky stavějí k metafoře módy, ale které zároveň vytvářejí určitý kánon současného umění.

Daniela Dostálková
Linda Dostálková
Michal Novotný

Zostań naszym patronem_ką!

Piszemy o sztuce z całej Polski. Komentujemy najważniejsze wydarzenia w sztuce, dowartościowujemy marginesy, dajemy głos osobom twórczym i specjalistom. Od 2023 roku będziemy wyłącznie w internecie. Pomóż nam w robieniu SZUMU.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaMelissa S Armstrong, Bianca Bondi, Zuzanna Czebatul, Roderick Hietbrink, Lukáš Hofmann / Saliva, Elisa van Joolen, Martin Kohout, Aditya Mandayam, Justin Morin, Jaakko Pallasvuo & Anni Puolakka, Scheltens & Abbenes, Ania Shestakova, Adéla Součková, Aleksandra Ska
WystawaPreparatory Portrait of a Young-Girl
MiejscePlato Ostrava
Czas trwania16.03 - 07.05.2017
Kuratorka / KuratorDaniela Dostálková, Linda Dostálková, Michal Novotný
Strona internetowaplato-ostrava.cz
Indeks

Zobacz też