NR 11/2023
30.08.2017

„Pokój i pół” Laury Limy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski / ”A Room and a Half” by Laura Lima at Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art

Redakcja
Laura Lima, Pokój i pół, widok wystawy / A Room and a Half, exhibition view
„Pokój i pół” Laury Limy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski / ”A Room and a Half” by Laura Lima at Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art
Laura Lima, Pokój i pół, widok wystawy / A Room and a Half, exhibition view

For English version scroll down

PL

Pokój i pół to zaproszenie do wejścia w sytuację, która wymyka się logice,balansując na granicy niedopowiedzenia i żartu. Pierwsza w Polsce indywidualna wystawa Laury Limy, jednej z najbardziej rozpoznawalnych brazylijskich artystek swojego pokolenia, opowiada o marginesach naszej percepcji, zacierając różnice między rzeczywistością a iluzją. W pracach przedstawionych w Warszawie artystka wykorzystuje architekturę, żeby zmodyfikować odczuwanie przestrzeni.

Laura Lima tworzy sytuacje czy obrazy, w których następnie umieszcza żywe istoty ludzi albo zwierzęta przez cały czas trwania wystawy.Choć projekty Limy mają wyraźnie performatywny rys, artystka uparcie unika takich określeń, jak performans czy instalacja, w jej działaniach nie ma bowiem momentów narracyjnych, scenariusza czy nawet zakończenia. Nie ma również prób ani chęci tworzenia choreografii ruchów.

Laura Lima, Pokój i pół, widok wystawy / A Room and a Half, exhibition view
Laura Lima, Pokój i pół, widok wystawy / A Room and a Half, exhibition view
Laura Lima, Pokój i pół, widok wystawy / A Room and a Half, exhibition view

Pierwsza praca to żywy obraz przywołujący atmosferę salonu czy też nocnego klubu, wypełnionego zapachem cygar i whisky. Ze ścian wystają fragmenty ciała ręce, uszy, stopy niczym w barokowych stołach albo krzesłach, których nogi kończyły się łapkami kotów. Są one wyraźnie żywe,jednak pozostają nieruchome. Wyjątek stanowią dwie dłonie, które ugniatają tytoń i rolują papierosy, zapraszając widzów do rozgoszczenia się na wystawie. Po przejściu przez pierwszą przestrzeń wchodzimy do pustego pokoju. Na podłodze leży tusza wielkiego czarnego ptaka, który wygląda jakby spadł w trakcie lotu i znalazł się tutaj przez przypadek. Ptak to wspólna praca Laury Limy i brazylijskiego artysty Zé Carlosa Garcii, który przez lata pracował jako projektant instalacji na słynny karnawał w Rio de Janeiro. Dzisiaj umiejętności te wykorzystuje we własnej praktyce artystycznej, pracując z piórami i tworząc rzeźby oraz przestrzenne obiekty  inspirowane anatomią ptaków. W kolejnym pokoju, widzimy tajemniczy obraz. Znajduje się tam dłoń, która przez szczelinę w dolnej części ściany za wszelką cenę próbuje dosięgnąć kluczy leżących nieznacznie poza jej zasięgiem.

W tytule wystawy artystka gra z dwuznacznością portugalskiego słowa quarto, które może oznaczać zarówno pokój, jak i cyfrę cztery. W czterech salach, w których rozmieszczona jest wystawa Pokój i pół, doświadczamy jednej ciągłej sytuacji. Każde kolejne pomieszczenie wprowadza widza coraz głębiej i pozwala odkryć kolejne sekrety tej sytuacji. Widać tu przywiązanie Limy do operowania logiką snu czy dziecinnej fantazji.Zawarte w tytule pół to być może jeden z tych ukrytych sekretów i próba zwrócenia uwagi na ambiwalencje między tym, co widoczne dla widza a tym, co ukryte przed jego wzrokiem.

Laura Lima, Pokój i pół, widok wystawy / A Room and a Half, exhibition view
Laura Lima, Pokój i pół, widok wystawy / A Room and a Half, exhibition view
Laura Lima, Pokój i pół, widok wystawy / A Room and a Half, exhibition view

ENG

A Room and a Half is an invitation to enter a situation that escapes rational logic, balancing on the edge of an understatement and a joke. The first solo exhibition in Poland of Laura Lima, one of the most recognizable Brazilian artists of her generation, tells about the margins of our perception, blurring the differences between reality and illusion. In works presented in Warsaw,the artist uses architecture to modify the feeling of the space.

Laura Lima creates situations or images in which she then places living beings humans or animals for the duration of the exhibition. Although Limas projects have some performative aspects, the artist stubbornly avoids such expressions as „performance” or „installation” as there are no narrative moments, scripts, or even endings in her work. There are also no attempts or aspirations to create choreographies of movements.

Laura Lima, Pokój i pół, widok wystawy / A Room and a Half, exhibition view
Laura Lima, Pokój i pół, widok wystawy / A Room and a Half, exhibition view
Laura Lima, Pokój i pół, widok wystawy / A Room and a Half, exhibition view

The first work in the exhibition reminiscent of the atmosphere of a saloon or also a night club filled with the smell of cigars and whiskey. Bulging outwards from the walls are parts of the body hands, ears, feet like on baroque tables or chairs, whose legs shift into cat paws. Even though they are clearly alive, they remain immobile for the exception of two hands,which knead tobacco and roll cigarettes, inviting the viewers to feel at home inside the exhibition space. After walking through the first space, one enters an empty room. On the floor lies the carcass of a big black bird, which looks as if it fell whilst in flight and landed here by mere accident. The Bird is a work which Laura Lima created together with Brazilian artist Zé Carlos Garcia, who worked for years as an installation designer for a famous carnival in Rio de Janeiro. Today, he uses these skills in his own artistic practice, working with feathers and creating sculptures as well as spatial objects inspired by bird anatomy. In the next room, an enigmatic image can be seen. There is a hand there, which through a gap at the bottom of the wall is desperately trying to reach the keys lying slightly beyond its reach.

In the title of the exhibition, the artist plays with the ambiguity of the Portuguese word quarto, which can mean both room and the number four. In the four rooms, wherein the exhibition A Room and a Half is located, we experience one continuous situation. Every following room draws the viewer ever deeper, allowing for the discovery of this situations secrets. Here, Limas attachment to the logic of dreams or childish fantasy can be clearly observed. Contained in the title „half” is perhaps one of these hidden secrets as well as an attempt to attract attention to the ambivalence between what is visible to the viewer and what is hidden from their sight.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaLaura Lima
WystawaPokój i pół / A Room and a Half
MiejsceCentrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa / Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art
Czas trwania23.06–1.10.2017
Kuratorka / KuratorAgnieszka Sosnowska
FotografieBartosz Górka
Strona internetowau-jazdowski.pl
Indeks

Zobacz też