NR 11/2023
21.11.2017

„Plac Defilad: Krok do przodu”. 9. edycja festiwalu Warszawa w Budowie / ”Plac Defilad: A Step Forward”. 9th Edition of the Warsaw Under Construction Festival

Redakcja
Fragment interwencji plastycznej na Placu Defilad w Warszawie w terminie 16.09-8.10.2017, fot. Wojtek Radwański
„Plac Defilad: Krok do przodu”. 9. edycja festiwalu Warszawa w Budowie / ”Plac Defilad: A Step Forward”. 9th Edition of the Warsaw Under Construction Festival
Fragment interwencji plastycznej na Placu Defilad w Warszawie w terminie 16.09-8.10.2017, fot. Wojtek Radwański

For English version scroll down

PL

Wystawa główna tegorocznej edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE prezentuje różne oblicza placu Defilad ukształtowane przez historię oraz procesy transformacji.

To miejsce, którego tożsamość określają wielkie okazjonalne wydarzenia, z których najważniejsze to Festiwal Młodzieży i Studentów (1955), wystąpienie Władysława Gomułki w czasie odwilży (1956), msza papieska (1987) czy współcześnie odbywające się coroczne koncerty noworoczne i Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wojciech Zamecznik, Festiwal Młodzieży, 1955. Fundacja Archeologia Fotografii
Zbyszko Siemaszko, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, lata 1962 – 1965. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygnatura: 51-801

Wystawa patrzy na tę centralnie zlokalizowaną przestrzeń publiczną oczami aktywistów i urbanistów oraz architektów, opisuje kilka dekad planowania i gorących dyskusji. Także te momenty, gdy nad kolejnymi niezrealizowanymi koncepcjami górę brała spontaniczność miejskiego życia, wolny handel, triumf samochodu czy porażki zarządzania przestrzenią. Energia brania spraw we własne ręce bez oglądania się na dobro wspólnoty i ogólna pobłażliwość wobec dzikiej reprywatyzacji wyprzedziły stworzenie demokratycznej przestrzeni miejskiego placu. Jego zagospodarowanie, zgodnie z potrzebami mieszkańców, kilkakrotnie odkładano na bliżej nieokreśloną przyszłość.

W czerwcu 2017 roku Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego ogłosiło konkurs na projekt placu, który dzięki wyjątkowej formule zawierającej konsultacje wybranych projektów jest uzupełnieniem postulatów festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE. Wystawie towarzyszy pytanie o kierunek możliwych zmian w czasach kryzysu dotychczasowych wizji planowania opartego na współpracy władzy i architektów przy niedostatecznej partycypacji mieszkańców.

Na ekspozycji zorganizowanej we wnętrzach Studio teatrgalerii w PKiN przedstawione zostały wyniki prac czterech zespołów badawczych analizujące różne aspekty funkcjonowania przestrzeni publicznych. Badania postsowieckich placów pokazują kierunki przemian, jakim po upadku totalitarnych systemów podlegają przestrzenie zbudowane na potrzeby ludycznych spektaklów epoki komunizmu.

Specjalne miejsce w ramach festiwalu zajmuje prezentacja badań na temat trzydziestu warszawskich i zagranicznych placów oraz możliwe formy współzarządzania przestrzenią przez koalicje lokalnych gospodarzy. Zaproszeni do wystawy artyści prezentują swój punkt widzenia, zadając pytania dotyczące placu i procesów społecznych kształtujących jego oblicze.

„Plac Defilad. Krok do przodu“, widok wystawy, fot. Bartosz Stawiarski
„Plac Defilad. Krok do przodu“, widok wystawy, fot. Bartosz Stawiarski
„Plac Defilad. Krok do przodu“, widok wystawy, fot. Bartosz Stawiarski
„Plac Defilad. Krok do przodu“, widok wystawy, fot. Bartosz Stawiarski

ENG

The main exhibition of this year’s edition of the festival WARSAW UNDER CONSTRUCTION presents various faces of Plac Defilad shaped by history and transformation processes.

The identity of the site has been determined by occasional large-scale events. The most significant of them included the World Festival of Youth and Students (1995), Władysław Gomułka’s address during the political “thaw” (1956), holy mass celebrated by the Pope (1987) and the modern-day annual concerts organised to celebrate New Year’s Eve and the Grand Finale of the Great Orchestra of Christmas Charity.

The exhibition looks at this centrally located public space through the lens of activists, urban planners and architects; it offers an account of several decades of planning and heated debates. The show also reports on the moments when – instead of the subsequent unimplemented concepts – the reins in the square were taken over by spontaneous urban life, free trade, triumphant cars and failing incompetent spatial management. The energy of taking matters in one’s own hands without regard for the good of the community as well as a blind eye turned to wild reprivatisation of properties came well ahead of the establishment of an urban square with a democratic space. The development of the site according to the needs of the inhabitants was postponed indefinitely several times.

Place w placu. Plac Wogezów (Place des Vosges) w Paryżu
Place w placu. Piazza del Campo w Sienie
Place w placu. Rynek Starego Miasta w Warszawie
Place w placu. Trafalgar Square w Londynie

In June 2017, the Office of Architecture and Spatial Planning announced a competition for the design of the square. Owing to a unique formula that embraces consultations of selected submissions, the competition sits conveniently within the postulates of the festival WARSAW UNDER CONSTRUCTION.

The exhibition is underpinned by the question concerning potential changes at a time of crisis of hitherto formulated visions of planning based on collaboration between the authorities and architects without sufficient participation of the inhabitants.The show organised in the interiors of Studio teatrgaleria at the Palace of Culture and Science features the results of works of four research teams that analyse various aspects of the functioning of public spaces. Research into Post-Soviet squares demonstrates the directions of changes that occur after the collapse of totalitarian systems in spaces built for the needs of ludic spectacles of the Communist era.A special feature of the festival is the presentation of research devoted to thirty squares in Warsaw and abroad as well as the possible forms of co-management of space by coalitions of local hosts. The artists invited to participate in the exhibition present their point of view by asking questions about the square and social processes that shape it.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

WystawaPlac Defilad: Krok do przodu. 9. edycja festiwalu Warszawa w Budowie / Plac Defilad: A Step Forward. 9th Edition of the Warsaw Under Construction Festival
MiejsceGaleria Studio Warszawa
Czas trwania08.10–26.11.2017
Kuratorka / KuratorMuzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie: Tomasz Fudala, Szymon Maliborski; Galeria Studio: Dorota Jarecka, Barbara Piwowarska
Strona internetowawwb9.artmuseum.pl
Indeks

Zobacz też