NR 21/2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Prezydent Miasta Opola
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, fot. Maciej Węgrzyn
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, fot. Maciej Węgrzyn
Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej, z siedzibą w Opolu przy Placu Teatralnym 12, zwanym dalej „konkursem”.
 1. Wymagania konkursowe – kwalifikacje, umiejętności, kompetencje kandydatów.

1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie następujących wymogów:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie,

 2. co najmniej 5 letni staż pracy, w tym – 3 letni staż w instytucjach kultury lub organizacjach i podmiotach związanych z działalnością kulturalną,

 3. doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji kultury i problematyki współczesnego wystawiennictwa,

 4. znajomość problematyki z zakresu sztuki współczesnej i jej specyfiki,

 5. doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych w dziedzinie kultury,

 6. niekaralność.

2) Dodatkowo preferowani będą kandydaci, którzy posiadają:

 1. wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Galerii (historia sztuki, humanistyczne, artystyczne);

 2. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych,

 3. ukończone podyplomowe studia, kursy, szkolenia związane z zarządzaniem kulturą, zasobami ludzkimi, i/lub wystawiennictwem;

 4. doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność;

 5. dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej:

 1. Zarządzanie Galerią i reprezentowanie instytucji na zewnątrz.

 2. Odpowiedzialność za całokształt działalności instytucji: realizację zadań statutowych, działalność merytoryczną oraz administracyjną.

 3. Kierowanie zakładem pracy, wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec osób zatrudnionych w Galerii.

 4. Gospodarka finansowa i odpowiedzialność za mienie instytucji.

 1. Określenie planów bieżącej działalności oraz planów rozwoju Galerii, w tym realizowanie postanowień umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Galerii Sztuki Współczesnej oraz programu jej działania, która zostanie zawarta z dyrektorem.

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

1. Oferty, składane przez osoby przystępujące do konkursu, powinny zawierać następujące dokumenty:

 1. pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Galerii;

 2. autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Galerii Sztuki Współczesnej na lata 2020-2023, o max. objętości 10 stron A4, zawierający między innymi:

 • określenie wizji działalności, celów strategicznych i kierunków rozwoju Galerii na lata 2020-2023,

 • program działalności merytorycznej uwzględniający ramowy plan wystaw Galerii na lata 2020-2023 oraz plan działalności edukacyjnej,

 • zakres współpracy z instytucjami i podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji działań statutowych,

 • odniesienie do struktury organizacyjnej Galerii, wykorzystania obiektów, warunków finansowych instytucji oraz ewentualnych działań remontowych i inwestycyjnych

Autorski program, o którym mowa w punkcie 2 powinien uwzględniać dotychczasowy dorobek Galerii, posiadane przez nią zasoby i zbiory oraz powinien być zgodny z celami i zadaniami statutowymi;

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. wykaz zrealizowanych projektów kulturalnych, w tym wystawienniczych w ostatnich 3 latach, z krótkim opisem;

 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, certyfikaty);

 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia);

 5. dokumenty potwierdzające kompetencje i umiejętności (rekomendacje, opinie, informacje);

 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);

 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżeniu publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe;

 9. dane kontaktowe; w tym adres do korespondencji elektronicznej i telefon;

 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestniczenia w postępowaniu konkursowym, w przypadku przedłożenia dodatkowych innych dokumentów lub danych, niż wskazane powyżej.

2. Kopie dokumentów powinny być przez kandydata potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu, wraz z datą.

3. Oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata i opatrzone datą, a strony dokumentów ponumerowane.

4. Oferta osoby przystępującej do konkursu może też dodatkowo zawierać kopie: posiadanych opinii lub referencji, dodatkowych certyfikatów, posiadanych tytułów; informacji o dodatkowych umiejętnościach czy kwalifikacjach.

IV. Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z dokumentami i informacjami o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Galerii Sztuki Współczesnej oraz informacjami na temat działalności Galerii w siedzibie Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Opola, ul. Stefana Żeromskiego 3, w godzinach 8-14, tel. (77) 5411414, (77) 5411422.

V. Miejsce i termin składania dokumentów

Kandydaci przystępujący do konkursu mogą składać swoje oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie, w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole lub przesłać pocztą na wskazany adres z dopiskiem: „KONKURS na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu – NIE OTWIERAĆ”, w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie do dnia 28 lutego 2020 r.

W przypadku dostarczenia ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Opola. Oferty, które wpłyną na podany adres w terminie innym niż wyżej wskazany, nie będą rozpatrywane.

VI. Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert ustala się do dnia 27 marca 2020 r. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Opola. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

VII. Informacje pozostałe

 1. Informacje o prowadzonym postępowaniu konkursowym, w tym Komisji Konkursowej, będą zamieszczane na stronie BIP organizatora w zakładce: Ogłoszenia o wolnych etatach/Miejskie jednostki organizacyjne/Aktualne ogłoszenia 2020/Galeria Sztuki Współczesnej

 2. Objęcie stanowiska dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, na okres trzech lat, nastąpi od 16 października 2020 roku.

 3. Informacji udziela Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej, tel. (77) 5411414, (77) 5411422.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie BIP organizatora w zakładce: Ogłoszenia o wolnych etatach/Miejskie jednostki organizacyjne/Aktualne ogłoszenia 2020/Galeria Sztuki Współczesnejoraz jest dostępna w Wydziale Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Opola.

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka