20.08.2019

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora/dyrektorki Galerii Arsenał w Białymstoku

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora/dyrektorki Galerii Arsenał w Białymstoku
Galeria Arsenał w Białymstoku

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Arsenał, z siedzibą w Białymstoku (15-222) przy ul. A. Mickiewicza 2, zwany dalej „konkursem”.

I. Wymagania konkursowe – kwalifikacje, umiejętności, kompetencje kandydatów.

1) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie następujących wymogów:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 – letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub organizacjach i podmiotach związanych
  z działalnością kulturalną,
 3. doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji kultury i problematyki współczesnego wystawiennictwa,
 4. znajomość problematyki z zakresu sztuki współczesnej i jej specyfiki,
 5. doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, w szczególności wystawienniczych,
 6.  niekaralność,
 7. stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym,
 8. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

2) Dodatkowo preferowani będą kandydaci, którzy posiadają:

a) wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Galerii,

(historia sztuki, humanistyczne, artystyczne);

b) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz

finansów publicznych,

c) ukończone podyplomowe studia, kursy, szkolenia związane z zarządzaniem kulturą,

zasobami ludzkimi, i/lub wystawiennictwem,

d) doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora Galerii.

 1. Zarządzanie Galerią i reprezentowanie instytucji na zewnątrz.

 2. Odpowiedzialność za całokształt działalności instytucji: realizację zadań statutowych, działalność merytoryczną oraz administracyjną.

 3. Kierowanie zakładem pracy, wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec osób zatrudnionych w Galerii.

 4. Gospodarka finansowa i odpowiedzialność za mienie instytucji.

 5. Określanie planów bieżącej działalności oraz planów rozwoju Galerii, w tym realizowanie postanowień umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Galerii Arsenał oraz programu jej działania, która zostanie zawarta z dyrektorem.

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów

1. Oferty, składane przez osoby przystępujące do konkursu, powinny zawierać następujące dokumenty:

 1. pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu, z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Galerii;

 2. autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Galerii Arsenał na lata 2020-2024, o max. objętości 10 stron formatu A4, czcionka: TNR 12, zawierający między innymi:

– określenie wizji działalności, celów strategicznych i kierunków rozwoju Galerii na lata 2020-2024;

– program działalności merytorycznej uwzględniającej ramowy plan wystaw Galerii na lata 2020-2024; plan działalności edukacyjnej, koncepcję tworzenia kolekcji i poszerzania zbiorów sztuki,

– zakres współpracy z instytucjami i podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji działań statutowych,

– odniesienie do struktury organizacyjnej Galerii, wykorzystania obiektów, warunków finansowych instytucji oraz działań remontowych i inwestycyjnych;

Autorski program, o którym mowa w pkt 2 powinien opierać się na dotychczasowym dorobku Galerii, posiadanych przez nią zasobach i zbiorach oraz powinien być zgodny z celami i zadaniami statutowymi, jak też uwzględniać dokumenty strategiczne Miasta, w tym Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus;

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

 2. wykaz zrealizowanych projektów kulturalnych, w tym wystawienniczych w ostatnich 5 latach, z krótkim opisem;

 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (tj. dyplomy, świadectwa, certyfikaty);

 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia);

 5. dokumenty potwierdzające kompetencje i umiejętności (rekomendacje, opinie, informacje);

 6. kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie lub oświadczenie kandydata o dobrej znajomości języka;

 7. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z praw publicznych;

 9. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.);

 10. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe;

 11. dane kontaktowe: w tym adres do korespondencji elektronicznej lub telefon;

 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestniczenia w postępowaniu konkursowym, w przypadku przedłożenia dodatkowych innych dokumentów lub danych niż wskazane powyżej.

2. Kopie dokumentów powinny być przez kandydata potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu, wraz z datą.

3. Oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata i opatrzone datą, a strony dokumentów ponumerowane.

4. Oferta osoby przystępującej do konkursu może też dodatkowo zawierać kopie: posiadanych opinii lub referencji; dodatkowych certyfikatów, posiadanych tytułów; informacji o dodatkowych umiejętnościach czy kwalifikacjach.

IV. Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z informacjami o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Galerii Arsenał oraz informacjami na temat działalności Galerii w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Sportu – Referacie Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, w godz. 8.00 – 15.00, tel. 85 869 63 64 lub 509 200 550, kultura@um.bialystok.pl. Informacje mogą być także przekazywane pocztą elektroniczną.

V. Miejsce i termin składania dokumentów

Kandydaci przystępujący do konkursu winni dostarczyć swoje oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi, z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Arsenał w Białymstoku – NIE OTWIERAĆ”, na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, 15-950 Białystok (sekretariat, pok. 205), w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie do 30 września 2019 r.

W przypadku dostarczenia ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Oferty, które wpłyną na podany adres w innym niż wskazany terminie, nie będą rozpatrywane.

VI. Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert ustala się do dnia 31 października 2019 r. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Białegostoku. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

VII. Informacje pozostałe

 1. Informacje o prowadzonym postępowaniu konkursowym, w tym Komisji konkursowej, będą zamieszczane na stronie internetowej www.bialystok.pl.

 2. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora odbywa się przy uwzględnieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 3. Objęcie stanowiska dyrektora Galerii Arsenał, na okres pięciu lat, nastąpi od 1 stycznia 2020 roku.

 4. Informacji o konkursie udziela Departament Kultury, Promocji i Sportu – Referat Kultury Urzędu Miejskiego w Białymstoku, tel. (85) 869 6364, 509 200 550.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie BIP organizatora w zakładce w: Postępowania/Nabór do jednostek organizacyjnych miasta oraz jest dostępna w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Zobacz też