17.08.2017

„O, Little Bird” Marty Hryniuk w Gdańskiej Galerii Miejskiej / ”O, Little Bird” by Marta Hryniuk at Gdańsk City Gallery

Redakcja
Marta Hryniuk, O, Little Bird, widok wystawy
„O, Little Bird” Marty Hryniuk w Gdańskiej Galerii Miejskiej / ”O, Little Bird” by Marta Hryniuk at Gdańsk City Gallery
Marta Hryniuk, O, Little Bird, widok wystawy

For English version scroll down

PL

Metafizyczny poszukiwacz

Umieć pytać – znaczy: Umieć czekać, nawet całe życie
Martin Heidegger, Bycie i czas

Wierzono, że martwe ptaki zwiastują śmierć kogoś w domu.
Zdanie to nawiązuje do ludowych powiedzeń oraz tradycji przekazywania historii, a jednocześnie przenosi nas w obszar przeszłości, w miejsce graniczne, w którym interpretacja staje się kluczowa. Porzekadło zapowiada zły omen – śmierć bliskiej osoby.

Czas wyłania z siebie kolejny akt –  płynnie zabiera nas w drogę po długim korytarzu oraz po oświetlonym mocnym światłem pomieszczeniu. Kiedy towarzyszymy kamerze, odczuwalna staje się przestrzeń zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna. Jednobarwne, spustoszone przez czas miejsce pogrążonego w mroku korytarza sytuuje nas w sferze przejściowej. Z mrocznego przejścia obraz przenosi nas w obszar światłości. Oko kamery umiejscawia się w świetlistym wnętrzu. Zsunięte rolety przepuszczają promienie światła wpadające do wnętrza, lekko opadający na podokiennik, ozdobny przezroczysty materiał przywołuje widmową obecność.

Obrazom towarzyszy utwór-kołysanka. Hipnotyczny kobiecy głos recytuje i śpiewa w języku polskim i angielskim, otulając i jednocześnie przenosząc w kolejny wymiar. Warstwy dźwięku nakładają się na siebie, tworząc napięcie pomiędzy dwoma językami.
Wydaje się, że głos odgrywa rolę autotłumacza. Utwór uwodzi, miarowy rytm i melodia ożywiają w pamięci wspomnienia bezgrzesznego czasu.

O, Little Bird
jest poetycką opowieścią o każdym z nas, osadzoną przez autorkę pomiędzy przeszłością a przyszłością. Jest tropicielem usadawiającym się w cieniu, izolującym się od zgiełku, a jednocześnie wyostrzającym widzenie, pozwalające dostrzec więcej.

Wystawa dotyka sfery uczuć i podświadomości człowieka, osadzona jest w przestrzeni w której momenty odległe od siebie zostają zespolone językiem snów. Hryniuk ożywia i ubiera słowa, ciało widza odbiera poza werbalnym poziomem percepcji. Kwestia czasu, którą artystka porusza w pracy, znajdzie swoje rozwinięcie w przestrzeni ekspozycji.

Solowa wystawa O, Little Bird Marty Hryniuk jest nagrodą Gdańskiej Galerii Miejskiej w konkursie Najlepsze Dyplomy 2016, organizowanym przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Marta Hryniuk, O, Little Bird, widok wystawy
Marta Hryniuk, O, Little Bird, widok wystawy
Marta Hryniuk, O, Little Bird, widok wystawy
Marta Hryniuk, O, Little Bird, widok wystawy
Marta Hryniuk, O, Little Bird, widok wystawy
Marta Hryniuk, O, Little Bird, widok wystawy
Marta Hryniuk, O, Little Bird, widok wystawy
Marta Hryniuk, O, Little Bird, widok wystawy

ENG

Metaphysical Seeker

Being able to enquire – means: Being able to wait, even for a lifetime.
Martin Heidegger, Being and Time

Dead birds were thought to foretell the death of someone in the house
This sentence bears reference to folk sayings and traditions of conveying stories, while at the same time it shifts us to the territory of the past, to a magic place where interpretation becomes of key importance. The saying refers to an ill omen – the death of a loved one.

Time reveals yet another act – it smoothly takes us on a journey through a long corridor and a room illuminated with strong light. As we accompany the camera, both the external and internal space becomes perceptible. Unicoloured and devastated by time, the place of the corridor immersed in murk situates us in a transitional zone. From a dark passage the image shifts us to an area of brightness. The eye of the camera positions itself in a luminous interior. Pulled down, the roller blinds still allow rays of light inside; a decorative transparent material that slightly descends on the windowsill evokes a phantom presence.

The images are accompanied by a song-lullaby. A hypnotic female voice recites and sings in Polish and English, enfolding us and at the same time taking us to a different dimension. The layers of sound overlap, thus building a tension between two languages.

It seems that the voice plays the role of a self-translator. The piece is seductive, the steady rhythm and melody bring back to live the memories of sinless time.

O, Little Bird is a poetic story about every one of us, embedded by the author between the past and the future. It is a tracker that takes position in the shadow, finds isolation from noise, and at the same time sharpens the vision, which offers the possibility to notice more.

The exhibition addresses the sphere of human feelings and subconsciousness, it is embedded in a space in which remote moments become merged by the language of dreams. Hryniuk brings words to life and clothes them, she grasps the viewer’s body beyond the verbal level of perception. The question of time, which the artist addresses in her work, will become developed in the space of the exhibition.

Marta Hryniuk’s solo exhibition O, Little Bird is an award from the Gdańsk City Gallery in the competition Best Diplomas 2016, organised by the Academy of Fine Arts in Gdańsk.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaMarta Hryniuk
WystawaO, Little Bird
MiejsceGdańska Galeria Miejska 1
Czas trwania27.07–3.09.2017
Kuratorka / KuratorGabriela Warzycka-Tutak
FotografieBogna Kociumbas
Strona internetowaggm.gda.pl
Indeks

Zobacz też