NR 12/2023
31.08.2017

„New Deal” Wojtka Ulricha w BWA Wrocław / ”New Deal” by Wojtek Ulrich at BWA Wrocław

Redakcja
Wojtek Ulrich, New Deal
„New Deal” Wojtka Ulricha w BWA Wrocław / ”New Deal” by Wojtek Ulrich at BWA Wrocław
Wojtek Ulrich, New Deal

For English version scroll down

PL

Najnowsza wystawa w galerii Awangarda to opowieść o permanentnym kryzysie w otaczającym nas świecie. New Deal Wojtka Ulricha to próba przyjrzenia się temu, jak funkcjonuje rzeczywistość, jak ją stwarzamy i w jaki sposób pozostaje dla nas niedostępna. Żyjący i tworzący w Nowym Jorku i Meksyku artysta konfrontuje widza z mocnym i dosłownym przekazem, do którego opisu, niezbędne jest ciągłe pozyskiwanie nowych danych i obrazów.

Tytuł wystawy nawiązuje do pojęcia „nowego porządku” zaczerpniętego ze słownika historycznego, który był używany do oddzielenia od siebie dwóch epok. Dzisiejsza sytuacja przypomina czasy przesilenia końca lat 20. i początku 30. XX wieku. Kryzys wartości, wypaczenie formuły kapitalizmu i niestabilna pozycja Zachodu, definiują zarówno teraźniejszy jak i przeszły czas. Pojęcie New Deal jest mocno osadzone w naszych współczesnych realiach, odnosi się do skojarzenia ze skutecznym zażegnaniem kryzysu i wkroczeniem w epokę pokoju pozornie zwiastując ład. Dzisiaj także próbujemy wkroczyć w nowy ład, ale z gorzką świadomością, że aby cokolwiek zmienić, wszystko musi zostać po staremu – mówi artysta.

Wojtek Ulrich, New Deal, widok wystawy / exhibition view
Wojtek Ulrich, New Deal, widok wystawy / exhibition view
Wojtek Ulrich, New Deal, widok wystawy / exhibition view
Wojtek Ulrich, New Deal, widok wystawy / exhibition view
Wojtek Ulrich, New Deal, widok wystawy / exhibition view
Wojtek Ulrich, New Deal, widok wystawy / exhibition view

Prezentacja Wojtka Ulricha to próba zdekonstruowania  fasadowego  poczucia zadowolenia z naszego „nowego porządku”. Artysta ukazuje realia świata, konfrontując widza – konsumenta, z tym, co na co dzień może być niewidoczne. Na New Dealzobaczymy głównie video, filmy i instalacje, stawiające odbiorce w niewygodnym położeniu. W pracy T-shirt autor pokazuje dzieci zatrudnione w indyjskich szwalniach, z których pochodzą noszone przez nas ubrania. W instalacji Ogród koncentracyjny zostajemy postawieni przed ogrodzeniem z jednej strony przypominającym te z obozów, z drugiej przypominające dekoracje ze scenografii telenoweli. W ten sposób artysta każe nam zadać sobie pytanie, o to w jakiej pozycji i po której stronie jesteśmy. Wszystko Ulrich robi utożsamiając nas z postawą człowieka żyjącego z dala od problemów zarówno trzeciego jak i pierwszego świata, dla którego spojrzenie w głąb rzeczywistości, stanowi zagrożenie dla powszechnie przyjętej wizji życia.

Wystawa Wojtka Ulricha  to pierwszy indywidualny pokaz w Polsce. Prace mieszkającego i pracującego w Meksyku i Nowym Jorku artysty, były pokazywane w wielu zagranicznych galeriach, na Biennale w Pekinie, czy Documenta w Kassel.

Choć prace Ulricha mówią o zjawiskach, z którymi mogliśmy się już zetknąć (jak na przykład praca dzieci), to często uciekają nam one z pola widzenia. Artysta zadaje nam szereg pytań, takich jak: Jaki jest ten nowy porządek? Jaka jest cena naszego dobrobytu? Jaki jest ten nowy układ, na który tak entuzjastycznie się godzimy? – mówi Paweł Jarodzki, kurator wystawy. Obcując z jego sztuką zawsze wchodzimy w niezręczne sytuacje, krępujące, wytrącające nas z pozycji widza, oglądacza czy zwiedzającego – dodaje.

Wojtek Ulrich, New Deal, widok wystawy / exhibition view
Wojtek Ulrich, New Deal, widok wystawy / exhibition view
Wojtek Ulrich, New Deal, widok wystawy / exhibition view
Wojtek Ulrich, New Deal, widok wystawy / exhibition view
Wojtek Ulrich, New Deal, widok wystawy / exhibition view
Wojtek Ulrich, New Deal, widok wystawy / exhibition view

ENG

The newest exhibition in the Awangarda gallery is a story about the permanent crisis in the world that surrounds us. Wojtek Ulrich’s New Deal is an attempt to take a closer look at the way this reality works, at how we create it and how it remains inaccessible to us. The New York and Mexico-based artist confronts the audience with a strong and literal message, which requires a constant supply of new data and images to be described.

The exhibition’s title refers to the “new deal” term taken from the historical glossary which was used to separate two different epochs. The situation today resembles the times of solstice during the break of the 20s and 30s. The crisis of values, the deviated form of capitalism and the unstable position of the West defines both the cotemporary times and the past. The term “new deal” is strongly rooted in our contemporariness; it refers to the effective mitigation of the crisis and the entering of an epoch of peace which seemingly heralds order. Today we are also trying to enter a new order but with the bitter awareness that to change anything, everything must remain unchanged – says the artist.

Wojtek Ulrich, New Deal, widok wystawy / exhibition view
Wojtek Ulrich, New Deal, widok wystawy / exhibition view
Wojtek Ulrich, New Deal, widok wystawy / exhibition view
Wojtek Ulrich, New Deal, widok wystawy / exhibition view
Wojtek Ulrich, New Deal, widok wystawy / exhibition view
Wojtek Ulrich, New Deal, widok wystawy / exhibition view
Wojtek Ulrich, New Deal, widok wystawy / exhibition view
Wojtek Ulrich, New Deal, widok wystawy / exhibition view

Wojtek Ulrich’s presentation is an attempt to deconstruct the superficial feeling of being content with our “new order.” The artist shows the reality of our world, confronts the audience – the consumers, with what can be invisible on a day-to-day basis. In the New Deal we will see mainly videos, films and installations which put the audience in an uncomfortable position. In the project T-shirt, the artist shows children working in sewing factories in India, where the clothes we wear come from. In the installation Concentration Garden, we are left in front of a fence which, on the one hand resembles the fences from concentration camps, and on the other resembles set decorations from a soap opera. That way the artist wants us to ask ourselves a question about our position and which side we are on. Ulrich does everything by identifying us with the stance of people who live far from the problems of the developing countries and of the developed countries, for whom looking deeply into reality threatens the commonly adopted vision of the world.

Wojtek Ulrich’s exhibition is his first individual one in Poland. The works by this Mexico and New York-based artist have been shown in many galleries abroad, in the Beijing Biennale and Documenta in Kassel.

Although Ulrich’s projects talk about phenomena with which we might have met before (such as child labor), they often run away from our view. One way or another, there are questions: What is the new deal? What is the price we’re paying for our well-being? What is the new arrangement to which we consent so enthusiastically? – says Paweł Jarodzki, the exhibition’s curator. We always enter uncomfortable, awkward situations which take us out of the safe position of a viewer, voyeur or tourist – he adds.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaWojtek Ulrich
WystawaNew Deal
Miejscegaleria Awangarda BWA Wrocław
Czas trwania9.08–24.09.2017
Kuratorka / KuratorPaweł Jarodzki
FotografieAlicja Kielan
Strona internetowabwa.wroc.pl
Indeks

Zobacz też