NR 11/2023
11.01.2018

„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974” w Muzeum Współczesnym Wrocław / ”Fotografia Magazine 1953–1974” Wrocław Contemporary Museum

Redakcja
„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view
„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974” w Muzeum Współczesnym Wrocław / ”Fotografia Magazine 1953–1974” Wrocław Contemporary Museum
„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view

For English version scroll down

PL

Kilka lat temu Agnieszka Zdziabek dokonała niezwykłego znaleziska. Przypadkowo natrafiła na zbiór miesięczników „Fotografia” – uszkodzonych przez wilgoć, czas i złe warunki przechowywania. Wewnątrz jednego z numerów znajdował się wywołany negatyw, uwięziony między stronami gazety stał się jej częścią. Działanie wody i lata w tym samym miejscu sprawiły, że fotografie z kliszy zaczęły przenikać się z wizualnymi i tekstowymi częściami czasopisma, tworząc w ten sposób wzajemnie nasycającą się narrację. Nową nieprzewidywalną jakość. Wszystko to stało się początkiem artystycznej realizacji Zdziabek pt. Skarboraz inspiracją dla wystawy Miesięcznik „Fotografia” 1953–1974.

Prezentując czasopisma i ich fragmenty, wystawa stanowi rodzaj zwrotu ku materialności fotografii. Kieruje uwagę na to, jak ważny jest kontekst, w którym zdjęcie się pojawia, jego opis, jakość reprodukcji, format, kolejność ułożenia poszczególnych fotografii i ich dobór czy rodzaj użytego do wydruku papieru. Jest to bardzo istotne w kontekście zaniedbywania materialnego wymiaru fotografii, jakiego często się dopuszczamy, bowiem zdjęcia są zazwyczaj postrzegane tylko jako obrazy, nie jako rzeczy. Myślimy o nich jako o nośnikach wspomnień, emocji, wartości. Podobnie w refleksji teoretycznej – fotografia rozważana jest zwykle wyłącznie jako medium bogate w znaczenia i treści, a jej materialne podłoże często pozostaje pominięte. W konsekwencji zapomina się o całej gamie zachowań i praktyk, które są z nim związane.

„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view
„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view
„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view
„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view

Miesięcznik „Fotografia” przez ponad 20 lat jednocześnie kształtował i komentował oblicze artystycznego i amatorskiego życia fotograficznego w Polsce. Zebrane razem wydania czasopisma układają się w narrację. Można ją czytać w sposób linearny, poznając kolejne kluczowe dla polskiej i światowej fotografii zjawiska, albo rezygnując z niej, podążać własnymi tropami i w poszczególnych numerach odkrywać interesujące wątki, np. w oparciu o teksty dotyczące sprzętu i technik fotografowania odtworzyć historię postępu technicznego w tej dziedzinie, śledzić przemiany teoretycznego dyskursu na temat fotografii, skupić się wyłącznie na fotografii dokumentalnej bądź artystycznej, albo zgłębiać przekształcenia społeczno-kulturowe czy nawet te zachodzące w obrębie kanonów estetycznych (obserwując zmieniającą się szatę graficzną pisma). Dróg poszukiwań jest bardzo wiele, jednak każda z nich zapośredniczona została przez określony punkt widzenia, jaki oferuje czasopismo oraz jego fizyczną obecność i walory. Warunki te nie wydają się jednak zawężać percepcji, przeciwnie, dzięki nim otwiera się ona na nowo, a znane zjawiska polskiej sceny fotograficznej ukazują się w nieznanym dotąd świetle i kontekście.

„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view
„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view
„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view
„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view
„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view
„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view
„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view
„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view
„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view

ENG

A few years ago Agnieszka Zdziabek made an extraordinary discovery. She accidentally came across a collection of old annual volumes of the Polish magazine Fotografia (Photography), damaged by moisture, time and poor storage conditions. Inside one of the issues, trapped between the pages, a negative was found. Time and aging processes turned these objects into a solid mass. Photographs captured on the negative began to penetrate the visual and textual contents of the magazine, creating a new, unpredictable narrative and quality. This became the starting point for Zdziabek’s artwork entitled Treasure and provided inspiration for the exhibition.

By presenting magazines and their fragments, the exhibition turns towards the materiality of photography. It draws attention to the significance of the context in which a photograph is published, its caption, quality of reproduction, format, arrangement or print characteristics. This is particularly important in the light of the fact that we often neglect the material dimension of photography. Photographs are usually considered as images, not as objects; we regard them as if they were only visual data. We associate them with memories, emotions and values. Similarly, in theoretical reflection, photography is usually considered only as a medium rich in meaning, while the material aspect of photographs is so often omitted. By removing the materiality, we forget about diversity of cultural practices based on a physical relation with photos as objects.

„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view
„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view
„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view
„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view
„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view
„Miesięcznik »Fotografia« 1953–1974”, widok wystawy / ”Fotografia Magazine 1953–1974”, exhibition view

For more than 20 years Fotografia magazine simultaneously shaped and commented on the artistic and amateur photographic life in Poland. The collection of the magazines forms a narrative that could be read in a linear way, gradually discovering the subsequent milestones in Polish and global photography, or non-linearly, following individual paths and focusing on selected aims, e.g. to reconstruct the history of technological progress on the basis of texts about equipment and photographic techniques, trace the changing theoretical discourse on photography, focus exclusively on documentary or artistic photography, or use the publication to study social and cultural transformations or even aesthetic canons (by observing the evolution of the magazine’s layout). There are many paths of exploration, but each of them is determined by a certain point of view offered by the magazine and by its physical qualities. This precondition does not limit perception; on the contrary, it is eye-opening, making it possible to see familiar phenomena in a previously unknown light.

Zostań naszym patronem_ką!

Piszemy o sztuce z całej Polski. Komentujemy najważniejsze wydarzenia w sztuce, dowartościowujemy marginesy, dajemy głos osobom twórczym i specjalistom. Od 2023 roku będziemy wyłącznie w internecie. Pomóż nam w robieniu SZUMU.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

WystawaMiesięcznik „Fotografia” 1953–1974 / Fotografia Magazine 1953–1974
MiejsceMuzeum Współczesne Wrocław / Wrocław Contemporary Museum
Czas trwania10.11.2017–29.01.2018
Kuratorka / KuratorAgata Ciastoń, Paweł Bąkowski
FotografieMałgorzata Kujda © Muzeum Współczesne Wrocław 2017
Strona internetowamuzeumwspolczesne.pl
Indeks

Zobacz też