NR 13/2023
07.09.2016

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych Alternativa 2016 – „Uszczerbki i straty”

Zuzanna Janin, SHAME
Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych Alternativa 2016 – „Uszczerbki i straty”
Zuzanna Janin, SHAME

Wystawa Alter­na­tiva 2016 Uszczerbki i straty jest próbą opisu nie­usta­ją­cego doświad­cza­nia straty. Łączy oso­bi­ste doświad­cze­nia czło­wieka z uwa­run­ko­wa­niami eko­no­micz­nymi, poli­tycz­nymi i śro­do­wi­sko­wymi. Utrata inte­gral­no­ści oso­bi­stej, god­no­ści, zdro­wia, rela­cji, bez­pie­czeń­stwa, zaso­bów i dostę­pów, a wresz­cie życia – to rze­czy, któ­rych utraty naj­bar­dziej się lękamy. Sta­no­wią one naj­bar­dziej trau­ma­tyczne z doświad­czeń dla ludz­kiej jed­nostki, zbio­ro­wo­ści i spo­łecz­no­ści. Ten lęk jest nie tylko przez nas prze­ży­wany, ale i zago­spo­da­ro­wy­wany poli­tycz­nie. Uszczerbki i straty odsła­nia frag­menty i rysuje czę­ściowy, cza­sami ujęty z odle­głej per­spek­tywy obraz tej rze­czy­wi­sto­ści i tego lęku. Wystawa otwiera się także na także fik­cyjne sce­na­riu­sze i poetyki straty.

Karolina Brzuzan, Brakujące kalorie
Dariusz Fodczuk, Bóg-Honor-Ojczyzna
Daniel Dressel, AK9
Salam Atta Sabri, Listy z Bagdadu
Katerina Sevic, Tehnica Schweiz (Gergely Laszlo, Peter Rakosi), Alfred Palestra
Dominika Skutnik, Bez tytułu

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaAnna Baum­gart, Ursula Bie­mann, Karo­lina Bre­guła, Karo­lina Brzu­zan, Ella de Burca, Gabriella Csoszo & Livia Paldi, Daniel Dres­sel, Dariusz Fod­czuk, Zuzanna Janin, Ingela Johans­son, Sven Johne, Hiwa K, Anton Kats, Anna Kró­li­kie­wicz, Hono­rata Mar­tin, Hanna Nowicka, Ekta Mit­tal, Roz­h­gar Mustafa, Anneè Olo­fs­son, Agnieszka Pol­ska, Witold Orski, Salam Atta Sabri, Im Heung-​​soon, Kata­rina Šević, Teh­nica Schweiz, Ger­gely László, Péter Rákosi, Domi­nika Skut­nik, Mariusz Tar­ka­wian, Milica Tomić, Mariusz Waras
WystawaMiędzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych Alternativa 2016 - „Uszczerbki i straty”
MiejsceFundacja Alternativa | Muzeum Narodowe w Gdańsku, Hala B90 i tereny postoczniowe
Czas trwania24.06-15.09.2016
Kuratorka / KuratorAneta Szyłak, Anna Nawrot, Livia Paldi
Strona internetowawww.f-alt.org
Indeks

Zobacz też