NR 12/2023
22.06.2017

„Malarstwo” Jacka Dyrzyńskiego w Salonie Akademii / Jacek Dyrzyński’s „Painting” at Salon Akademii Gallery

Redakcja
Jacek Dyrzyński, Malarstwo
„Malarstwo” Jacka Dyrzyńskiego w Salonie Akademii / Jacek Dyrzyński’s „Painting” at Salon Akademii Gallery
Jacek Dyrzyński, Malarstwo

Jacek Dyrzyński – artysta malarz, studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1966–1972. Dyplom z wyróżnieniem zrealizował w pracowni prof. Aleksandra Kobzdeja, aneks z grafiki w pracowni prof. Haliny Chrostowskiej, ale swoją karierę akademicką związał z prof. Romanem Owidzkim i jego Pracownią Kompozycji Brył i Płaszczyzn. Jacek Dyrzyński to znakomity malarz wiązany z nieortodoksyjnym nurtem geometrycznym polskiego malarstwa współczesnego. Reprezentant zaskakująco interesującego pokolenia malarzy debiutujących w latach 70. XX wieku, które wniosło znaczący, często jeszcze nierozpoznany wkład twórczy do historii malarstwa polskiego. Wieloletni pedagog i dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prorektor ASP w Warszawie w latach 1999–2005. Profesor zwyczajny. Jacek Dyrzyński zaproponował własną malarską interpretację procesu transformacji światła, barwy, przestrzeni i materii: faktury i reliefu – w obraz malarski. Stworzył indywidualną syntezę elementarnych cząstek malarstwa pozbawionych jakichkolwiek relacji semantycznych. Postawił na tworzenie układów elementów wyłącznie plastycznych, których odbiór odbywa się na fali rezonansu sensualnego z wyłączeniem odniesień treściowych. Na skutek tej radykalnej decyzji artystycznej powstało malarstwo, w którym Jacek Dyrzyński odsłania niezwykłe bogactwo zależności plastycznych, jakie zachodzą pomiędzy barwami, światłem, formami i przestrzenią. Skupia w nim wysublimowaną uwagę, o niezwykłej sile koncentracji, wyłącznie na plastycznym aspekcie działania obrazu malarskiego. Jego znakiem rozpoznawczym, charakterystycznym malarskim sygnałem, stał się moduł kwadratu. Przyjął go i konsekwentnie stosuje jako niezmieniającą się idealną formę, w którą wpisuje uniwersalne bogactwo języka malarstwa, podporządkowanego wyłącznie czystej grze malarskiej. Zaskakującym aspektem malarstwa Jacka Dyrzyńskiego jest transgresja jego reliefowych form obrazowania w pobliże obiektu. Zachowując całkowicie malarski warsztat i system obrazowania, wyzbył się iluzyjnej przestrzeni na rzecz przestrzeni konkretnej i uczynił krok w stronę formy znajdującej się na pograniczu obrazu i obiektu.

Jacek Dyrzyński, Malarstwo, fot. Agnieszka Aleksiewicz
Jacek Dyrzyński, Malarstwo, widok wystawy, fot. Agnieszka Aleksiewicz
Jacek Dyrzyński, Malarstwo, widok wystawy, fot. Agnieszka Aleksiewicz
Jacek Dyrzyński, Malarstwo, fot. Agnieszka Aleksiewicz
Jacek Dyrzyński, Malarstwo, widok wystawy, fot. Agnieszka Aleksiewicz
Jacek Dyrzyński, Malarstwo, fot. Agnieszka Aleksiewicz
Jacek Dyrzyński, Malarstwo, fot. Agnieszka Aleksiewicz
Jacek Dyrzyński, Malarstwo, fot. Agnieszka Aleksiewicz
Jacek Dyrzyński, Malarstwo, widok wystawy
Jacek Dyrzyński, Malarstwo
Jacek Dyrzyński, Malarstwo
Jacek Dyrzyński, Malarstwo

Jacek Dyrzyński – a painter, graduate of the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw (1966-1972). He received an honours degree under Professor Aleksander Kobzdej and got an annex to the diploma from Professor Halina Chrostowska. However, he decided to make his academic career with Professor Roman Owidzki and his Visual Structures Studio. Jacek Dyrzyński is an outstanding painter connected with a non-radical movement in Polish contemporary painting. A representative of a surprisingly interesting generation of painters making their debuts in the 1970s which provided a considerable input, often still not recognized, into the history of Polish painting. A lecturer with many years’ experience and the Dean of the Faculty of Painting at the Academy of Fine Arts in Warsaw (1999-2005). A full professor. Jacek Dyrzyński proposed his own interpretation of transformation process of light, colour, space and substance: texture and relief into a painting. He created an individual synthesis of elementary particles of painting deprived of any semantic relations. He focused on creating patterns of elements which are purely graphic and reception of which is based on sensual resonance, excluding textual references. As a result of this radical artistic decision, emerged painting in which the author uncovers an outstanding abundance of graphic relations between colours, light, form and space. He focuses there a sublime remark on the incredible power of concentration on solely graphic aspect of performance of a painting. A module of a square became his hallmark, his characteristic graphic signal. He adapted it and applies consistently as the unchangeable, perfect form, in which he inscribes universal abundance of the language of painting, subordinated to pure graphic game. A surprising aspect of the painting of Jacek Dyrzyński is transgression of his relief forms imaging in the vicinity of the object. Having completely preserved a painting workshop and imaging system, he got rid of illusive space in favour of a definite space and made a step towards a form on the verge of a picture and object.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaJacek Dyrzyński
WystawaMalarstwo / Painting
MiejsceGaleria Salon Akademii - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Czas trwania08-30.06.2017
Kuratorka / KuratorArtur Winiarski
Strona internetowattps://salonakademii.asp.waw.pl
Indeks

Zobacz też