NR 11/2023
29.10.2015

„Lektury” w Salonie Akademii

„Lektury” w Salonie Akademii
Lektury, widok wystawy, Galeria Salon Akademii

Lektury, widok wystawy, Galeria Salon Akademii

Idea pro­jek­tu na­ro­dzi­ła się po dłuż­szym wy­wia­dzie, ja­ki Ar­tur Żmi­jew­ski, Ja­kub Ba­na­siak i Wal­de­mar Ba­ra­niew­ski prze­pro­wa­dzi­li z Grze­go­rzem Ko­wal­skim. W trak­cie ko­lej­nych roz­mów Ko­wal­ski od­wo­ły­wał się czę­sto do swych lektur, a tak­że do­świad­czeń, ja­kie na­by­wał dzię­ki książ­kom lub pra­sie ilu­stro­wa­nej. Żmi­jew­ski wy­no­to­wał ty­tu­ły i wyszu­kał wy­mie­nio­ne książ­ki i cza­so­pi­sma w an­ty­kwa­ria­tach. Po­sta­rał się, aby da­ty wy­da­nia od­po­wia­da­ły la­tom, w któ­rych mógł je czy­tać Ko­wal­ski. Zgro­ma­dził ich po­nad 20, a na­stęp­nie zle­cił u in­tro­li­ga­to­ra wy­ko­na­nie 15 pu­de­łek. Przy­wiózł książ­ki i pu­deł­ka do pra­cow­ni Ko­wal­skiego i roz­ło­żył je na podło­dze. Każ­de pu­deł­ko za­wie­ra­ło jed­ną lub dwie książ­ki, nie­któ­re nie mie­ści­ły się for­ma­tem. Żmi­jew­ski trak­to­wał swój gest ja­ko ini­cja­cję dia­lo­gu z Ko­wal­skim. Na­wią­zał do me­to­dy po­ro­zu­mie­wa­nia się bez słów prak­ty­ko­wa­nej przez ar­ty­stów od lat 70. W ge­ście Żmi­jew­skiego za­war­ta by­ła jed­nak pew­na prze­wrot­na kon­cep­cja, bo ba­zą „ro­zmo­wy bez słó­w” mia­ły być książ­ki, któ­rych ma­te­rią jest sło­wo.

Lektury, widok wystawy, Galeria Salon Akademii

Lektury, widok wystawy, Galeria Salon Akademii

Lektury, widok wystawy, Galeria Salon Akademii

Lektury, widok wystawy, Galeria Salon Akademii

Ko­wal­ski od­po­wie­dział w na­stę­pu­ją­cy spo­sób. Po­sta­no­wił, że po­trak­tu­je zbiór ksią­żek jak lu­stro od­bi­ja­ją­ce pod róż­ny­mi ką­ta­mi rze­czy­wi­stość. Lu­stro mia­ło skła­dać się z 15 czę­ści. Po dru­gie, ja­ko czy­tel­nik ksią­żek, któ­ry znał ich treść, chciał spraw­dzić, jak mo­gą one od­dzia­ły­wać na młod­szych od nie­go o pół wie­ku współ­cze­snych czy­tel­ników. Dla­te­go prze­niósł pu­deł­ka z książ­ka­mi do pra­cow­ni na wy­dzia­le no­wych me­diów, gdzie uczy. Tam za­pro­po­no­wał swo­im stu­den­tom, aby wy­bra­li ze zbio­ru choć jed­ną książ­kę i ze­chcie­li się do niej usto­sun­ko­wać, lub też, by wska­za­li wła­sny ka­non lek­tur, któ­re wpły­nę­ły zna­czą­co na ich po­strze­ga­nie świa­ta.

Lektury, widok wystawy, Galeria Salon Akademii

Lektury, widok wystawy, Galeria Salon Akademii

Lektury, widok wystawy, Galeria Salon Akademii

Lektury, widok wystawy, Galeria Salon Akademii

Wy­sta­wa Lek­tu­ry po­ka­zu­je efek­ty za­da­nia wy­ko­na­ne­go w Pra­cow­ni Prze­strze­ni Au­dio­wi­zu­al­nej w ro­ku 2014/15 oraz re­zul­tat warsz­ta­tów, któ­re na prze­ło­mie sierp­nia i wrze­śnia 2015 ro­ku prze­pro­wa­dził z tą sa­mą gru­pą stu­den­tów Ar­tur Żmi­jew­ski. Wy­sta­wa zo­sta­nie po­dzie­lo­na na dwie czę­ści, któ­rych ku­ra­to­ra­mi bę­dą: w czę­ści pierw­szej Grze­gorz Ko­wal­ski, a w dru­giej wszy­scy uczest­ni­cy warsz­ta­tów.

Lektury, widok wystawy, Galeria Salon Akademii

Lektury, widok wystawy, Galeria Salon Akademii

W czę­ści pierw­szej wy­sta­wy zo­sta­nie po­ka­za­ny pro­ces aka­de­mic­kiej dy­dak­ty­ki Grze­go­rza Ko­wal­skie­go oraz je­go dwie daw­ne pra­ce, któ­re od­no­szą się do te­ma­ty­ki prac stu­denc­kich. W czę­ści dru­giej re­zul­ta­ty wspól­nych warsz­ta­tów.

Lektury, widok wystawy, Galeria Salon Akademii

Lektury, widok wystawy, Galeria Salon Akademii

Lektury, widok wystawy, Galeria Salon Akademii

Lektury, widok wystawy, Galeria Salon Akademii

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaGrze­gorz Ko­wal­ski, Ar­tur Żmi­jew­ski, Ja­nusz Ch­le­bow­ski, Ma­riusz Gra­bar­ski, Lau­ra Grud­niew­ska, Mo­ni­ka Karcz­mar­czyk, An­to­ni­na Ko­no­pel­ska, Ju­sty­na Łoś, Fi­lip Ma­dej­ski, Mag­da Mo­ra­wik, Sa­ra Pio­trow­ska, Iwo Ra­ch­wał, Eliasz Styr­na, Ma­ciej Sz­czę­śniak, Piotr Ur­ba­niec, Wik­to­ria Woj­cie­chow­ska, Mar­ta Wódz
WystawaLektury
MiejsceGa­le­ria Sa­lon Aka­de­mii
Czas trwania25.09-30.10.2015
Strona internetowaasp.waw.pl
Indeks

Zobacz też