NR 11/2023
21.07.2017

„klub Fiesta” at Plato Ostrava

Redakcja
klub Fiesta, exhibition view
„klub Fiesta” at Plato Ostrava
klub Fiesta, exhibition view

ENG

“Nights are for dancing”

The exhibition deals with the phenomenon of club music as a driver of change in civilization. For over 50 years, since its inception, the music club has been an outreaching experimental space, with every generation constantly redefining the relationship between culture, the body and community.

From avant-garde, stage-based jazz and rock theatres, discothèque temples with crowds of dancers sabbathing below the DJ’s stage, through abandoned warehouses, factories and meadows transformed by nomads in autonomous zones with their own rules, laws and much dreamed-of but temporary autonomy, to mobile apps melting the materiality and geography of our lives and allowing us to step at any moment into the middle of any eclectic dance floor from anywhere in the world, the club has been a constant generator of new transformative energy dissolving into its surroundings. First socially, as a place generating new relationships, finding and developing identities and communities with ensuing emancipation requirements; and economically, in the form of profit, its regulation, the grey and black economy; also urbanistically in the form of gentrification, but ultimately also physically, as a concentration of human bodies, releasing noise, heat and fluids to the immediate surroundings.

klub Fiesta, exhibition view
klub Fiesta, exhibition view
klub Fiesta, exhibition view
klub Fiesta, exhibition view
klub Fiesta, exhibition view
klub Fiesta, exhibition view
klub Fiesta, exhibition view
klub Fiesta, exhibition view
klub Fiesta, exhibition view

This exhibition focuses specifically on the material aspect of club culture, from architecture with its specific requirements; the infrastructure supplying the necessary music equipment and providing for the feeding and excretion of visitors; through cultural artefacts, tribal fetishes, clothing, interventions in the proponents’ own bodies and environment; to the visual form of graphic communication, interior design and the physical human bodies – moving, sweating and touching one another.

The exhibition title refers to the existing Ostrava club of the same name, considered to be one epicentre of local alternative, non-materialistically oriented and excluded culture. At the same time, our use of the title refers to queer culture as the primary, if not the main, creative impulse of the “club” as a safe zone for free expression of one’s own identity and sexuality. Last but not least, we also see it as a manifestation of our desire for Fiesta to continue being such a place of freedom of expression.

The exhibition is not a museum show of authentic artefacts, but of contemporary art works. It involves artists who are active on the contemporary club scene, trying to redefine it or working with the overlaps of music and visual arts, as well as those whose work somehow refers to the subject or could serve as its apt illustration. The purpose is to open the “club” with all its associations and to generate a meaningful atmosphere allowing it to be grasped not just as a musical, political or generational, but primarily a social phenomenon.

Michal Novotný

klub Fiesta, exhibition view
klub Fiesta, exhibition view
klub Fiesta, exhibition view
klub Fiesta, exhibition view

CZ

“Nights are for dancing”

Výstava klub Fiesta se zabývá fenoménem klubové hudby jako motorem civilizační změny. Již více než padesát let, od doby svého vzniku, je hudební klub přesahujícím experimentálním prostorem, ve kterém každá generace vždy nově určovala vztah mezi kulturou, tělem a komunitou. Od avantgardních, kulisově stavěných jazzových a rockových divadel přes diskotékové chrámy se zástupem tanečníků sabatujících pod podiem DJ, opuštěné sklady, továrny a louky přeměněné nomády v autonomní zóny s vlastními pravidly, zákony a tolik vysněnou, ale dočasnou autonomií, po mobilní aplikace rozpouštějící tělesnost a lokálnost našich životů a umožňující vstoupit doprostřed eklektického tanečního parketu z kteréhokoliv místa a času na světě, je klub neustálým generátorem nové transformační energie rozpouštějící se do jeho okolí. A to jak společensky, jako místo vytváření nových vztahů, nalézání a tvorby identit a komunit a z nich plynoucích emancipačních požadavků, tak ekonomicky, v podobě zisku, jeho regulace, šedé a černé ekonomiky, urbanisticky v podobě gentrifikace, ale i fyzicky jako koncentrace lidských těl, uvolňování hluku, tepla a tekutin do bezprostředního okolí.

Výstava se specificky soustředí na materiální stránku klubové kultury, od architektury s jejími specifickými požadavky, infrastrukturou napájející potřebný hudební aparát a napojenou na výživu a vylučování návštěvníků, přes kulturní artefakty, kmenové fetiše, oblečení, zásahy do vlastních těl i do prostředí, vizuální podobu grafické komunikace, interiérového designu až k fyzickým pohybujícím se, potícím se a dotýkajícím se lidským tělům.

klub Fiesta, exhibition view
klub Fiesta, exhibition view
klub Fiesta, exhibition view
klub Fiesta, exhibition view
klub Fiesta, exhibition view
klub Fiesta, exhibition view

Název výstavy odkazuje ke stejnojmennému ostravskému existujícímu klubu, jejž považujeme za jedno z epicenter místní alternativní ne-materialisticky orientované a vyloučené kultury. Zároveň tímto názvem odkazujeme ke queer kultuře jako prvotnímu, ne-li hlavnímu tvůrci „klubu“ jako bezpečné zóny pro svobodné vyjádření vlastní identity a sexuality. V neposlední řadě tak vyjadřujeme přání, aby Fiesta tímto místem svobodného vyjádření nadále zůstala.

Výstava není muzeální přehlídkou autentických artefaktů, ale výstavou děl současného umění. Pracuje s umělci, kteří se aktivně pohybují na současné klubové scéně a snaží se o její redefinici, nebo pracují v přesazích hudby a vizuálního umění, i s těmi, jejichž práce k tématu nějak odkazuje, nebo by mohla sloužit jako jeho trefná ilustrace. Cílem je otevřít „klub“ ve všech jeho asociacích a vytvořit tak vypovídající atmosféru, která jej umožní pochopit nejen jako hudební, politický nebo generační, ale hlavně jako společenský fenomén.

Michal Novotný

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaCharles Atlas, Bora Akinciturk, Simon Brossard & Julie Villard, core.pan, Rafał Czajka, Marek Delong & Anna Slama, dzurillah, FUTURA 2000, Yannick Val Gesto, GRAŃ, Jakub Hošek & Nik Timková, Thomas Jeppe, Paul Maheke, New Magic Media, Reaper Death Seal Corporation, SAMO©, Anna Solal, Vít Soukup, Sarah Tritz, Jan Vorisek, Esmay Wagemans
Wystawaklub Fiesta
MiejscePlato Ostrava
Czas trwania29.06-03.09.2017
Kuratorka / KuratorMichal Novotný, Lumír Nykl
Strona internetowaplato-ostrava.cz
Indeks

Zobacz też