NR 11/2023
09.08.2017

„Jest tak, jak się Państwu wydaje” w Galerii Arsenał w Białymstoku / „It Is As You Think It Is” at Arsenal Gallery in Białystok

Redakcja
Gizela Mickiewicz, Upadanie przed upadkiem (2), 2017, beton, dynacem
„Jest tak, jak się Państwu wydaje” w Galerii Arsenał w Białymstoku / „It Is As You Think It Is” at Arsenal Gallery in Białystok
Gizela Mickiewicz, Upadanie przed upadkiem (2), 2017, beton, dynacem

For English version scroll down

PL

Obszarem tematycznym wystawy Jest tak, jak się Państwu wydaje* jest próba nowego spojrzenia na nieprzystawalność naszych wyobrażeń o rzeczywistości do niej samej.

Myślimy o rzeczywistości jako o czymś obiektywnym, niezależnym od nas, o czymś, co ma miejsce, dzieje się wokół, o czymś, w czym uczestniczymy i co próbujemy zmieniać – ale co generalnie nas przerasta, jest ponad nami. Tymczasem to, że odbieramy rzeczywistość subiektywnie, poddajemy ją interpretacji, powoduje, że nie jest ona spójną obiektywną wartością. Kiedy konfrontujemy ze sobą nasze spostrzeżenia, dostrzegamy, jak bardzo się różnią. Nawet gdy patrzymy na proste, oczywiste przedmioty, widzimy je w sposób zindywidualizowany, a co dopiero gdy chodzi o złożone zjawiska i procesy, o „rozumienie świata”. Ta różnorodność widzenia sama w sobie jest fascynująca i wzbogacająca, ale jednocześnie komplikuje, uniemożliwia osiągnięcie porozumienia. Sztuka może być narzędziem komunikacji, ale przyjmijmy, że jest narzędziem bardzo nieprecyzyjnym. Podejmując próby tłumaczenia rzeczywistości, sztuka niejednokrotnie czyni jej obraz jeszcze bardziej niejednoznacznym.

Wojciech Bąkowski, Analiza wzruszeń i rozdrażnień, 2014, wideo HD, 10 rysunków; praca z kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Wojciech Bąkowski, Analiza wzruszeń i rozdrażnień, 2014, wideo HD, 10 rysunków; praca z kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Witek Orski, Pręt 194, 2014, fotografia, pret stalowy
Witek Orski, Lamperia, 2014, fotografia; Lustro bokiem, 2016, fotografia
Piotr Łakomy, bez tytułu (aktualna waga), 2011, 69 kg, złom, lakier samochodowy, praca zakupiona przez Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Iza Tarasewicz, An invisible, intangible, imponderable agents; Niewidzialne, nieuchwytne, nieobliczalne czynniki 2017, instalacja site specific

Prace prezentowanych na wystawie artystów często nie są tym, czym się wydają. Czasem, udając proste przedmioty, zawierają w sobie złożone narracje; innym razem, pokazując skomplikowane procesy, komunikują proste treści. Niekiedy bazują na koncepcjach filozoficznych czy naukowych, kiedy indziej wynikają z prostych intuicji – ale wszystkie dotyczą interpretacji rzeczywistości i subtelnej granicy między nią samą a naszym o niej wyobrażeniem.

Diana Lelonek zmienia przestrzeń galerii w laboratorium, w którym testuje różne sposoby bytowania roślin na odpadach europejskiej cywilizacji. Na pograniczu natury i nauki sytuują się ostatnie prace Izy Tarasewicz. Minimalistyczna, zbudowana ze złomu praca Piotra Łakomego tworzy własne zdegenerowane uniwersum. Podobną estetyką operuje Gizela Mickiewicz. Obie z Alicją Bielawską budują konstelacje przedmiotów, wskazując na ich wzajemne powiązania; są to przedmioty abstrakcyjne, a mimo to budzące skojarzenia z codziennością. Analiza wzruszeń i rozdrażnień, poklatkowy film Wojciecha Bąkowskiego, wprowadza co prawda pewną narrację, ale pozostającą w obszarze niedomówień. Bownik i Witek Orski odrealniają obrazy, eksplorując codzienność w poszukiwaniu niesamowitości.

Chcemy zwrócić uwagę na społeczną funkcję sztuki jako otwartej płaszczyzny dyskursu o rzeczach uniwersalnych. Wybrani przez nas artyści przedstawią szerokie spektrum technik oraz sposobów prezentacji artystycznej – wideo, obrazy, instalacje, które staną się czytelne dla widzów niezależnie od ich wieku, płci, wykształcenia czy statusu społecznego.

Monika Szewczyk

* Tytuł wystawy jest parafrazą tytułu dramatu Luigiego Pirandella Tak jest, jak się państwu zdaje [oryg. wł. Così è (se vi pare)].

Bownik, Rewers (kurtka Józefa Piłsudskiego), 2016, fotografia
Diana Lelonek, Bownik, Gizela Mickiewicz
Gizela Mickiewicz, Upadanie przed upadkiem (2), 2017, beton, dynacem
Diana Lelonek, Center for the Living Things, 2016-2017, wybrane okazy z kolekcji instytutu Center for the Living Things (obiekty znalezione)
Alicja Bielawska, Kiedy kolor zmienia kształt, 2017, stal, druk na tkaninie (poliester), ceramika
Alicja Bielawska, Kiedy kolor zmienia kształt, 2017, stal, druk na tkaninie (poliester), ceramika

ENG

The theme of the It Is As You Think It Is exhibition is an attempt to find a new perspective on the incompatibility of our notions about reality with reality itself.

We think of reality as something objective, independent from us, as something that is present, takes place around us, as something in which we participate and try to change – but which generally surpasses us, is above us. At the same time, the fact that we perceive reality subjectively and interpret it means that it is not a coherent, objective value. When we confront our observations between ourselves, we can perceive how different they are. Even when we look at simple, obvious objects, we see them in a personalized way, let alone complex phenomena and processes and our “understanding of the world”. This diversity of perception is fascinating and enriching in and of itself, but it also complicates life and makes it impossible to reach an understanding. Art can be an instrument of communication, but let us accept that it is a very imprecise instrument. When attempting to explain reality, art often makes its picture even more ambiguous.

The works presented at the artists’ exhibition are often not what they seem. Some pretend to be simple objects yet contain complex narratives; others communicate simple messages while depicting complicated processes. Sometimes they are based on philosophical or scientific concepts, other times they are born from simple intuitions – but all of them concern our interpretation of reality and the subtle boundary between reality itself and our imagining of it.

Janek Simon, Polyethnic, 2016 cykl dwunastu rzeźb wydrukowanych na samodzielnie wykonanych przez artystę drukarkach 3D, PLA, Pet i inne tworzywa sztuczne
Janek Simon, Polyethnic, 2016 cykl dwunastu rzeźb wydrukowanych na samodzielnie wykonanych przez artystę drukarkach 3D, PLA, Pet i inne tworzywa sztuczne
Janek Simon, Przygody Pana Sevena, 2013, jednokanałowe wideo HD, obiekty znalezione; Polyethnic, 2016 cykl dwunastu rzeźb wydrukowanych na samodzielnie wykonanych przez artystę drukarkach 3D
Piotr Bosacki, Drakula, 2011 wideo HD; Rzeczy oczywiste, 2015, wideo; dzięki uprzejmości artysty, 2016, wideo; Umiłowanie życia, 2011, wideo

Diana Lelonek transforms the gallery’s space into a laboratory in which she tests various ways in which plants live on the waste of European civilization. The works of Iza Tarasewicz straddle the border between nature and science. The minimalist work of Piotr ‎Łakomy, built out of scrap, creates its own degenerated universe. Gizela Mickiewicz operates under a similar aesthetic. Along with Alicja Bielawska, they both build a constellation of objects, indicating their mutual relationships; these are abstract objects, yet they evoke associations with daily life. Analysis of Emotions and Vexations, a time-lapse film by Wojciech Bąkowski, introduces a certain narrative but remains in the realm of insinuations. Bownik and Witek Orski derealize paintings, exploring daily life in search of the extraordinary.

We wish to turn attention to the social function of art as an open space for discourse about things that are universal. The artists we have selected present a broad spectrum of techniques and methods of artistic presentation – video, paintings, installations that will become clear to viewers regardless of their age, gender, education or social status.

Monika Szewczyk
translated from Polish by Wojciech Gomoliński

Zostań naszym patronem_ką!

Piszemy o sztuce z całej Polski. Komentujemy najważniejsze wydarzenia w sztuce, dowartościowujemy marginesy, dajemy głos osobom twórczym i specjalistom. Od 2023 roku będziemy wyłącznie w internecie. Pomóż nam w robieniu SZUMU.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaWojciech Bąkowski, Alicja Bielawska, Piotr Bosacki, Bownik, Diana Lelonek, Piotr Łakomy, Gizela Mickiewicz, Witek Orski, Janek Simon, Iza Tarasewicz
WystawaJest tak, jak się Państwu wydaje / It Is As You Think It Is
MiejsceGaleria Arsenał w Białymstoku / Arsenal Gallery in Białystok
Czas trwania9.06–17.08.2017
Kuratorka / KuratorMonika Szewczyk
FotografieMaciej Zaniewski
Strona internetowagaleria-arsenal.pl
Indeks

Zobacz też