11.04.2017

„Jednoczesność zdarzeń” w CSW Znaki Czasu

Redakcja
Natalia Jamróz, Papierówki, papier, 2016
„Jednoczesność zdarzeń” w CSW Znaki Czasu
Natalia Jamróz, Papierówki, papier, 2016

Na wystawie Jednoczesność zdarzeń w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu zaprezentowanych zostanie kilkanaście prac młodych twórców, będących laureatami lub finalistami ubiegłorocznych edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Toruńska wystawa to niezwykły moment spotkania dwóch na pozór odległych perspektyw – pokoleniowej i czasowej — gdzie równoprawny i ważny głos mają przedstawiciele jednej i drugiej strony.

Artystyczna Podróż Hestii po raz kolejny wyrusza w Polskę, żeby pokazać szerokiej publiczności prace młodych twórców — laureatów konkursu APH. Tym razem — z wystawą „Jednoczesność zdarzeń” – zatrzymuje się w Toruniu. Na wystawę składa się osiemnaście prac młodych artystów, którzy tworzyli w określonej chwili — kiedy byli studentami wydziałów artystycznych różnych polskich uczelni, a poprzez udział w konkursie zdecydowali się zaprezentować swoją wypowiedź na wybrany temat. Chociaż poszczególne prace powstawały w przeciągu kilku lat, ich autorzy tworzyli w bardzo podobnym dla siebie momencie — byli młodzi, poszukujący, komentujący, budujący swoją tożsamość artystyczną. Język ich wypowiedzi, poruszane tematy, stosowane techniki są różne. Łączy ich ten sam moment życia, kiedy ich spojrzenie na świat i sztukę zostało zauważone przez jury lub wygrywało konkurs.

Matej Frank, Przestrzenie, dokumentacja wideo działań performatywnych, 2014
Daniel Cybulski, Manifest, tusz na płótnie, 2012
Olga Kowalska i Xavery Wolski, Witryna sklepu spożywczego, druk cyfrowy, 2015
Piotr Kołakowski, Drzewo, druk cyfrowy, 2016

— Piotr Szpilski wybrał do wystawy prace szesnastu młodych artystów, tworzących obiekty różniące się w temacie i sposobie wypowiedzi artystycznej, ale mające jeden wspólny mianownik — czas, w jakim powstawały. Z jednej strony układają się one w abstrakcyjną mapę wzajemnie przecinających się wątków, z drugiej prezentują jeden wspólny obraz doświadczeń i refleksji, łączący twórcę i odbiorcę — tłumaczy Mateusz Kozieradzki, kurator CSW w Toruniu.

Artystyczna Podróż Hestii to nie tylko odbywający się od 15 lat konkurs, w ramach którego udało się już zrealizować 24 rezydencje artystyczne w Nowym Jorku i Walencji oraz zgromadzić ponad 30 dzieł sztuki w kolekcji. To także całoroczny program promocji młodej sztuki, dzięki któremu zorganizowano 33 indywidualne i zbiorowe wystawy w całym kraju:

— Z pracami tworzonymi przez uczestników naszego konkursu docieramy w różne regiony Polski – zarówno do mniejszych, jak i większych miast. Mam nadzieję, że toruńska wystawa stanie się inspirującą i angażującą dla tutejszych odbiorców podróżą w „czasoprzestrzeni”. Podróżą, która odkryje przed nami wszystkimi, jak wiele łączy nas dzisiaj ze sprawami podjętymi przez młodych artystów w przeszłości mówi Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii.

Wystawa Jednoczesność zdarzeń organizowana jest przez Fundację Artystyczna Podróż Hestii, która chce w ten sposób uczestniczyć w rozwoju drogi i kolejnych etapach kariery artystycznej finalistów oraz laureatów konkursu. Co roku, zwycięzcy konkursu wysyłani są w artystyczną podróż do Nowego Jorku i Walencji. W „podróży” są także prace laureatów konkursu, które prezentowane są szerokiej publiczności w różnych regionach w kraju — w mniejszych i większych miastach. I tak, wystawa w Toruniu jest kolejną – po Częstochowie, Krakowie, Poznaniu, Głogówku, Wrocławiu, Sopocie, Warszawie i Kaliszu – okazją, żeby zapoznać się z niecodzienną perspektywą i widzeniem świata przez młodych twórców.

Olga Kowalska, Dom, wideo, 2016
Piotr Urbaniec, Being friendly again, dokumentacja wideo działań performatywnych, 2016
Łukasz Patelczyk, Bez tytułu, olej na płótnie, 2011
Krzysztof Maniak, Bez tytułu, cykl fotografii cyfrowych, 2014
Łukasz Biliński, Brooklyn, olej na płótnie, 2011
Olga Kowalska, Dom, wideo, 2016

The “Simultaneity of Events” exhibition hosted at the Centre for Contemporary Arts in Toruń will feature a collection of works by young laureates and finalists of last year’s editions of the Hestia Artistic Journey competition. The Toruń-based exhibition is a landmark event bringing together two seemingly remote points of view, blending a generational and a temporal perspective, where representatives of both parties have equal say.

Yet again, Hestia Artistic Journey sets out on a tour across Poland to present works by young HAJ laureates to the general public. This time, it will make a stop in Toruń to showcase the “Simultaneity of Events” exhibition. The exhibition consists of eighteen works by young artists who created them at a specific point in time, when they were still students of fine arts departments at various Polish universities. They decided to express their point of view on a specific topic by taking part in the competition. Although particular works took were created over several years, their authors all worked on them at a similar point in life – as young explorers, commenting the reality and shaping their artistic identity. Their language, the topics they address and the techniques they use vary. What unites them is the same moment in life, when their view of the world and of art was noticed by the jury, enabling them to win the competition.

“Piotr Szpilski put the exhibition together by selecting works by sixteen young artists. The pieces differ in terms of their theme and manner of artistic expression, but have one common denominator – the time of creation. On the one hand, they can be woven into an abstract map of mutually intersecting themes, on the other hand, they present a single common image of experience and reflection, bringing the artist and the viewers closer together,” explains Mateusz Kozieradzki, curator at the Centre for Contemporary Arts in Toruń.

Natalia Jamróz, Papierówki, papier, 2016
Natalia Jamróz, Papierówki, papier, 2016; Marcin Zawicki, Bez tytułu, olej na płótnie, 2016
Marcin Zawicki, Bez tytułu, olej na płótnie, 2016
Jednoczesność zdarzeń, widok wystawy

Hestia Artistic Journey is more than a competition which has already been organized for 15 years, facilitating 24 art residencies in New York and Valencia and assembling a collection of more than 30 works of art. It also comprises a year-round program of promotion of young art, thanks to which 33 individual and collective exhibitions have been organized across the country:

“We introduce the works by competition participants to the public in various regions in Poland – visiting both smaller and larger towns. I hope that the exhibition in Toruń becomes an inspiring and compelling journey in “space-time” for local viewers. A journey which will open our eyes to present-day relevance of the topics addressed by young artists in the past,” says Magdalena Kąkolewska, President of the Hestia Artistic Journey Foundation.

The “Simultaneity of Events” exhibition is organized by the Hestia Artistic Journey Foundation, which thus seeks to contribute to the development of the competition finalists and laureates and to be involved in subsequent stages of their art career. Every year, the winners are sent on an artistic trip to New York and Valencia. The laureates’ works are also on tour, to be introduced to the broader public in various regions of the country – in towns both large and small. The exhibition in Toruń is yet another opportunity – after Częstochowa, Kraków, Poznan, Głogówek, Wrocław, Sopot, Warsaw and Kalisz – to learn about the unusual perspective of young artists and about their view of the world.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaNatalia Bażowska, Karolina Bielawska, Łukasz Biliński, Daniel Cybulski, Matěj Frank, Małgorzata Goliszewska, Natalia Jamróz, Piotr Kołakowski, Olga Kowalska, Magdalena Łazarczyk, Krzysztof Maniak, Łukasz Patelczyk, Cyryl Polaczek, Piotr Urbaniec, Xavery Wolski, Marcin Zawicki
WystawaJednoczesność zdarzeń. Wystawa wybranych prac laureatów i finalistów konkursu Artystyczna Podróż Hestii
MiejsceCentrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu
Czas trwania17.03 - 16.04.2017
Kuratorka / KuratorPiotr Szpilski, Mateusz Kozieradzki
FotografieP. Litwic
Strona internetowacsw.torun.pl
Indeks

Zobacz też