NR 11/2023
14.11.2017

„Czarno-biały świat lat 60. w fotografii Ildefonsa Bańkowskiego” w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy [PL/ENG]

Redakcja
Fotografia Ildefonsa Bańkowskiego
„Czarno-biały świat lat 60. w fotografii Ildefonsa Bańkowskiego” w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy [PL/ENG]
Fotografia Ildefonsa Bańkowskiego

For English version scroll down

PL

Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy zaprasza na monograficzną wystawę fotografa Ildefonsa Bańkowskiego (1926–1982).

Wystawa jest próbą pokazania działalności artystycznej Ildefonsa Bańkowskiego w okresie tzw. „czarno-białym”, który przypada na lata 60. Zdjęcia z tamtych lat mają charakter zarówno artystyczny jak i użytkowy. Twórczość Ildefonsa Bańkowskiego zamknięta została w 10 cyklach: Architektura osiedli, Eksperymenty i konoidy, Archetony i tony, Sylwetki i portrety, Tematy marynistyczne, Mikroświaty faktur, Światłocienie nekropolii, Oblicza Egiptu, Fotografia a muzyka, Metafory ładu.

W 1949 roku, na przysięgę wojskową Ildefons Bańkowski otrzymuje od matki aparat fotograficzny. W domu, dużo wcześniej przygodę z fotografią zaczyna starszy brat Bogdan. Jednakże po latach okazuje się, że to właśnie Ildefons wybiera ostatecznie fotografię jako główne zajęcie, porzucając zdobyty zawód architekta. Pomimo tego lub właśnie dzięki temu, nigdy nie „uwolnił” się od szczególnego widzenia architektury typowego dla projektanta budynków. Z architektury do fotografii przeniósł umiejętność definiowania syntezy w formie makiety. Skąpo wykadrowane zdjęcia architektury, skontrastowane cienie, w zasadzie bezludne krajobrazy tworzą własny styl artysty.

Fotografia Ildefonsa Bańkowskiego
Fotografia Ildefonsa Bańkowskiego
Fotografia Ildefonsa Bańkowskiego
Fotografia Ildefonsa Bańkowskiego

Pracował w biurze projektów nad rozwijaniem założeń konkursowych 17-tysięcznego Osiedla Błonie w Bydgoszczy i z aparatem fotograficznym utrwalał cały okres jego budowania.
Eksperymentował. Na szczególną uwagę zasługują jego fotografie z cyklu „Eksperymenty i konoidy”, stanowiące zapis obserwacji poruszającego się wahadła Foucaulta, fotografie w podczerwieni oraz prace odzwierciedlające wielkie zainteresowanie artysty łączeniem grafiki i fotografii. Był jednym z propagatorów fotografii barwnej w środowisku bydgoskim.

Wielką pasją życiową Ildefonsa Bańkowskiego, obok fotografii, była muzyka. Obie miłości łączył w pracy nad projektowaniem okładek płyt winylowych, często wykonywanych na zlecenie Polskich Nagrań.

Fotografia Ildefonsa Bańkowskiego
Fotografia Ildefonsa Bańkowskiego
Fotografia Ildefonsa Bańkowskiego
Fotografia Ildefonsa Bańkowskiego

Od 1965 roku członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Uhonorowany tytułem artysty fotografika Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (AFIAP). Brał udział w wystawach krajowych i międzynarodowych (Berlin, Edynburg, Lozanna, Paryż, Bruksela). Wśród licznych wyróżnień uzyskał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki w latach 1966 i 1977 za cykle „Temat muzyczny w fotografii”.

Pozostawił ponad 300 fotografii czarno-białych i 20 000 negatywów. Od roku 1982, roku śmierci, nie pojawiła się żadna jego wystawa. Ildefons Bańkowski stał się nieznany i zapomniany.

Czarno-biały świat Ildefonsa Bańkowskiego, widok wystawy, fot. Wojciech Woźniak
Czarno-biały świat Ildefonsa Bańkowskiego, widok wystawy, fot. Wojciech Woźniak
Czarno-biały świat Ildefonsa Bańkowskiego, widok wystawy, fot. Wojciech Woźniak
Czarno-biały świat Ildefonsa Bańkowskiego, widok wystawy, fot. Wojciech Woźniak
Czarno-biały świat Ildefonsa Bańkowskiego, widok wystawy, fot. Wojciech Woźniak
Czarno-biały świat Ildefonsa Bańkowskiego, widok wystawy, fot. Wojciech Woźniak
Czarno-biały świat Ildefonsa Bańkowskiego, widok wystawy, fot. Wojciech Woźniak
Czarno-biały świat Ildefonsa Bańkowskiego, widok wystawy, fot. Wojciech Woźniak
Czarno-biały świat Ildefonsa Bańkowskiego, widok wystawy, fot. Wojciech Woźniak

ENG

On September 12th, 2017, Municipal Gallery bwa in Bydgoszcz will host a vernissage of monographic exhibition of works by photographer Ildefons Bańkowski (1926–1982).

The exhibition will be an attempt to show the artistic activity of Ildefons Bańkowski during his so-called “black and white” period of 1960s. The pictures from those years are artistic as well as functional in character. The art of Ildefons Bańkowski is enclosed in 10 cycles: Residential Architecture, Experiments and Conoids, Archetones and tones, Silhouettes and Portraits, Nautical Themes, Micro-worlds of Textures, Chiaroscuros of Necropolises, Faces of Egypt, Photography and Music, Metaphors of Order.

In 1949, for his army oath, Ildefons Bańkowski received a camera from his mother. At home, long before, his big brother started the adventure with photography. However, after years, it turned out that it was Ildefons who decided that photography would be his main occupation, abandoning his profession of architect. Despite this, or maybe just because of this, he had never “broken free” from the specific architectural perspective typical for a building designer. He transferred the skill of defining synthesis in the form of mock-up from architecture to photography. Minimalistically cropped photos of architecture, contrasted shadows, essentially unpopulated landscapes combine to create the unique style of the artist.

Fotografia Ildefonsa Bańkowskiego
Fotografia Ildefonsa Bańkowskiego
Fotografia Ildefonsa Bańkowskiego
Fotografia Ildefonsa Bańkowskiego

He worked in a designing studio, developing the competition layouts of the Błonie settlement in Bydgoszcz, and recorded the entire period of its construction with his camera. He experimented. Particularly noteworthy are his photographs from the “Experiments and Conoids” series, which is a record of the observation of a moving Foucault’s pendulum, infra-red photographs and works reflecting the great interest of the artist in the combination of graphics and photography. He was one of the exponents of colour photography in the Bydgoszcz circles.

His passion of life, together with photography, was music. He combined both his passions designing covers for vinyl records, often created on the order of Polskie Nagrania label. Since 1965, a member of the Union of Polish Photographers. Honoured as artist photographer by the International Federation of Photographic Art (AFIAP). He participated in national and international exhibitions (Berlin, Edinburgh, Lausanne, Paris, Brussels). Among numerous honours, he received the Award of the Minister of Culture and Art in 1966 and 1977, for his “Music Themes in Photography ”” series.

He left behind more than 300 black and white photographs and 20,000 negatives. Since 1982, the year of his death, there has been no exhibition of his works. Ildefons Bańkowski fell into oblivion and got forgotten.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

WystawaCzarno-biały świat lat 60. w fotografii Ildefonsa Bańkowskiego
MiejsceGaleria Miejska BWA w Bydgoszczy / Municipal Gallery BWA in Bydgoszcz
Czas trwania12.09–19.11.2017
Kuratorka / KuratorAgnieszka Gorzaniak
Strona internetowagaleriabwa.bydgoszcz.pl
Indeks

Zobacz też