NR 12/2023
10.08.2014

„Codzienność” w ramach Alternativa 2014

„Codzienność” w ramach Alternativa 2014
Yona Friedman, Improwizowany prototyp z serii “obłoki”, instalacja, 2009, fot. Jarosław Bartołowicz

Yona Friedman, Improwizowany prototyp z serii “obłoki”, instalacja, 2009

Wystawa Codzienność przy­go­to­wana przez kura­torki Beatrice Josse i Anetę Szyłak to uwaga poświę­cona drob­nym gestom, powta­rzal­nym czyn­no­ściom, ulot­nym for­mom, codzien­nym obo­wiąz­kom, intym­nym chwi­lom i zni­ka­ją­cym sło­wom. Czym jest bli­skość, czym jest współ­ist­nie­nie? Czym jest codzien­ność prze­ry­wana nagłym spo­strze­że­niem cze­goś nie­zwy­kłego, pięk­nego, nie­spo­ty­ka­nego? W jaki spo­sób mecha­nicz­ność dzia­łań, dzia­ła­nie według usta­lo­nego porządku utwier­dza usta­lone porządki opre­sji, prze­mocy i eko­no­micz­nej domi­na­cji? Codzien­ność zło­żona jest ze skom­pli­ko­wa­nych, wiel­kich orga­ni­zu­ją­cych stra­te­gii i drob­nych tak­tyk prze­trwa­nia, prze­ni­ka­nia przez szcze­liny systemu.

Gianni Pettena, Papier​Ocean Środkowo-​​Zachodni, Instalacja performatywna, 1971 , fot. Jarosław Bartołowicz

Gianni Pettena, Papier​Ocean Środkowo-​​Zachodni, instalacja performatywna, 1971

Marco Godinho, Forever Immigrant, instalacja, 2012

Marco Godinho, Forever Immigrant, instalacja, 2012

Marco Godinho, Forever Immigrant, instalacja, 2012

Marco Godinho, Forever Immigrant, instalacja, 2012

W wystawie biorą udział Chantal Akerman, Helena Almeida, Maria Thereza Alves, Emanuelle Antille. Kader Attia, Patty Chang, Edith Dekynd, Alicia Framis, Yona Friedman, Marco Godinho, Rebeen Hamarafiq, Maria Laet, Hiwa K, Alicja Karska i Aleksandra Went, Igor Krenz, Honorata Martin, Anette Messager, Gianni Pettena, Ed Pien, Józef Robakowski, Martha Rosler, Raeda Sa’adeh, Ania Witkowska oraz Julita Wójcik.

Jean-​​Christophe Norman, Ulisses, długa droga, performans-instalacja, 2014

Jean-​​Christophe Norman, Ulisses, długa droga, performans-instalacja, 2014

Jacek Niegoda, Model Ekonomi Widzenia, instalacja, 2014

Jacek Niegoda, Model Ekonomi Widzenia, instalacja, 2014

Poza wystawą w Hali B90 zobaczyć można jeszcze interwencje artystyczne autorstwa Elżbiety Jabłońskiej, grupy Lendlabor oraz Jacka Niegody, znajdujące się w jej otoczeniu oraz na terenie wokół Instytutu Sztuki Wyspa. Na otwarciu wystawy odbędzie się angażujące publiczność działanie Barbary Gamper oraz odtworzenie performansu Heleny Almeidy przez Annę Kalwajtys z zespołem. Grupa osób realizująca pracę nada ostateczny kształt Papierowi Gianni Petteny. Na wystawie znajdziemy dzieła zapraszające do naszego bezpośredniego udziału – w pracy Alicii Framis będziemy mogli niewidocznym atramentem zapisać i pozostawić nasze życzenia. Na ulicach Gdańska spostrzeżemy Jean-Christopha Normana piszącego kredą na asfalcie i chodnikach.

Hiwa K, Kawalerka, instalacja, 2008

Hiwa K, Kawalerka, instalacja, 2008

Ta subtelna i taktyczna zarazem codzienność, znana z pism Lefebvre’a i de Certeau, pokazana zostaje na tle innych wystaw Alternativy – rozłożonych w czasie analiz strategicznych zagadnień politycznych, społecznych i ekonomicznych, takich jak trwająca do 15 czerwca wystawa Olivera Resslera Wizje polityczne. Świat od nowa, rozpoczynająca się w lipcu ekspozycja Innym sposobem oraz zaplanowana na jesień i zimę indywidualna prezentacja Hito Steyerl Abstrakt.

Kader Attia, Stawić opór, znaczy zachować niewidzialność, biała kreda, 2011

Kader Attia, Stawić opór, znaczy zachować niewidzialność, biała kreda, 2011

Ed Pien, Zabawa sznurkiem w “kocią kołyskę”, wideo, 2012

Ed Pien, Zabawa sznurkiem w “kocią kołyskę”, wideo, 2012

Raeda Sa’adeh, Próżnia, instalacja wideo, 2007

Raeda Sa’adeh, Próżnia, instalacja wideo, 2007

Alicia Framis, Pomruki, instalacja, 2000

Alicia Framis, Pomruki, instalacja, 2000

Michał Znojek, Bomba nasienna, instalacja, 2014

Michał Znojek, Bomba nasienna, instalacja, 2014

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaChan­tal Aker­man, Helena Alme­ida, Ema­nu­elle Antille, Maria Teresa Alves, Patty Chang, Edith Dekyndt, Hard-​​Core, Bar­bara Gam­per, Marco Godinho, Ali­cja Kar­ska i Alek­san­dra Went, Ali­cia Fra­mis, Yona Fried­man, Elż­bieta Jabłoń­ska, Hiwa K, Kader Attia, Igor Krenz, Maria Laet, Len­dla­bor, Rebeen Hama­ra­fiq, Hono­rata Mar­tin, Anette Mes­sa­ger, Jacek Nie­goda, Jean Chri­sto­phe Nor­man, Gianni Pet­tena, Ed Pien, Józef Roba­kow­ski, Mar­tha Rosler, Reada Sa’adeh, Ania Wit­kow­ska, Julita Wój­cik, Michał Zno­jek
WystawaCodzienność - Alternativa 2014
MiejsceIS Wyspa, Gdańsk
Czas trwania14.06-30.09.2014
Kuratorka / KuratorAneta Szyłak, Beatrice Josse
FotografieJarosław Bartołowicz
Strona internetowaalternativa.org.pl
Indeks

Zobacz też