NR 12/2023
12.10.2017

„Ciąg dalszy” Jana Tarasina w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu / ”Continuation” by Jan Tarasin at the City Art Gallery of Kalisz

Redakcja
Jan tarasin, Relief granatowy, 1970, technika autorska, 94 x 65 cm
„Ciąg dalszy” Jana Tarasina w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu / ”Continuation” by Jan Tarasin at the City Art Gallery of Kalisz
Jan tarasin, Relief granatowy, 1970, technika autorska, 94 x 65 cm

For English version scroll down

PL

Wystawa, prezentacja wyników badań oraz konserwacji i odtworzenia autorskiej techniki artysty, monografii i filmu o rekonstrukcji procesu twórczego i przestrzennej techniki Jana Tarasina.

Obrazy przestrzenne Jana Tarasina, dotąd nieznane, które prezentujemy na wystawie to prace całkowicie nowatorskie, pełne perspektywy przestrzennej wyrażanej przez malaturę i rytm faktur oraz wklejanych implantów w powierzchnie obrazów. Proste z pozoru formy stają się metafizyczne w swej powtarzalności i rytmie. Tarasin bada i kontroluje nowe możliwości poznania i przekłada je na tę przestrzenną twórczość od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku i to prawie przez dekadę. Artysta w tej podróży poznawczej jest wolny, odchodzi od racjonalności świata abstrakcyjnych spostrzeżeń i pomija ich miejsca w rzeczywistym życiu. Stwarza nowe rzeczywistości. Wówczas, jak w sztuce najwyższej próby, dochodzi do głosu metafizyczna istota bytu.

Twórczość, której unikalne, pozornie tylko przestrzenne utwory prezentujemy, prawdopodobnie jest rodzajem studiów głęboko zakorzenionych w istocie sztuki, obserwacji wynikłych z poczucia, albo potrzeby rozwikłania tajemnicy czasoprzestrzeni, czyli autorskiej próby czterowymiarowego poznania. Zastanawiają obrazy „Opadanie” czy „Deszcz”, których motywy wciągają widza w niezwykły, metafizyczny niemalże traktat o prawach świata, istnieniu człowieka w świecie natury, uniwersalnym i indywidualnym zarazem. Artysta ma nad pamięcią i perspektywą czasową pewna władzę, stwarza układy, interpretacje w przeciwieństwie do ograniczonej swobody wobec reguł oddawania perspektywy przestrzennej. (…)

Kurator: Iwona Szmelter, METAMALARSTWO JANA TARASINA (fragment)

Jan Tarasin, Ciąg dalszy, widok wystawy / Continuation, exhibition view
Jan Tarasin, Ciąg dalszy, widok wystawy / Continuation, exhibition view
Jan Tarasin, Ciąg dalszy, widok wystawy / Continuation, exhibition view
Jan Tarasin, Ciąg dalszy, widok wystawy / Continuation, exhibition view

Zapraszamy na pokaz wielu dzieł Jana Tarasina, w tym nieznanych, trójprzestrzennych kompozycji malarskich. Twórcy o wielu obliczach; to malarz, grafik, rysownik, fotograf, pedagog, autor filozoficznych esejów o sztuce, artysta będący w swoistej peregrynacji artystycznej do opisu świata, począwszy od klasycznych studiów, a skończywszy na eksperymentalnych. Urodził się 11 września 1926 roku w Kaliszu i mimo, że odszedł 8 sierpnia 2009, to jak każdy wielki artysta, jest nieustająco obecny dzięki swym dziełom, co kaliszanom z pewnością sprawi estetyczną satysfakcję.

Unikalne i piękne obrazy niedawno zostały przywrócone w swej urodzie i znaczeniu. Zaskakują swoją formą, odmiennością, w trójprzestrzenności różniące się od reliefów czy malarstwa fakturowego. Każą zrewidować wiedzę o malarzu i jego twórczych poszukiwaniach. Początki pokazu tego zbioru były niezwykłe. Prace te poznaliśmy dzięki synowi artysty, który zaopiekował się zaskakującą spuścizną odnalezioną w domu i prosił o pomoc w jej zachowaniu. Projekt trwający ponad dwa lata prowadzony był pod moim kierunkiem wraz z licznym zespołem pedagogów i studentów w ramach Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Wystawa powstała dzięki współpracy Międzykatedralnej Pracowni „NOVUM” Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej oraz Pracowni Konserwacji Malarstwa na Podłożach Ruchomych.

Jan Tarasin, Relief biały, 1970, technika autorska, 93 x 63 cm
Jan Tarasin, Przedmioty policzone II, 1970, technika autorska, 138 x 99 cm
Jan Tarasin, Relief różowy, 1970, technika autorska, 110 x 68 cm
Jan tarasin, Relief granatowy, 1970, technika autorska, 94 x 65 cm

Pokaz w większości nieznanych prac Jana Tarasina, książka i film o rekonstrukcji jego przestrzennego malarstwa otwierają nową kartę wiedzy o wciąż tajemniczym twórcy, pedagogu i rektorze ASP, eseiście i myślicielu przekraczającym dyscypliny, zbliżonym do syntezy sztuk w swych działaniach artystycznych. Przywrócono życiu kilkadziesiąt kompozycji malarskich. Wystawie obrazów towarzyszy pokaz filmów, odtwarzających poszukiwania formy przez artystę, odkryte tajniki jego twórczego warsztatu oraz przestrzennych kompozycji malarskich. Sprzyja to zrozumieniu wielowymiarowej sztuki Tarasina, choć różnorodna twórczość artysty nigdy nie poddawała się próbom zaszeregowania.

Prezentujemy nieznane w większości prace Jana Tarasina, przedstawiające inną formułę obrazu, w której istotna jest przestrzeń, struktura, faktura, rytm. Pierwsze reakcje na te prace wywoływały określenia, że są „3 D”, ale z czasem odkryliśmy ich głębszy sens, wielowymiarowość trójprzestrzenna w sensie fizycznym, ale i szerszą czterowymiarowość, której sugestię artysta przekazuje w swoich pracach, ściągając uwagę widza do czasoprzestrzeni. Metamalarstwo dojrzałego twórcy, w przeciwieństwie do reguł mimetycznego obrazowania otoczenia, przedstawia jego własne widzenie świata wzbogacone licznymi studiami, wyrażone także w esejach artysty, zawartych w Zeszytach Jana Tarasina, wydawanych w ASP w Warszawie w latach 1974-1983. Nadanie duchowości i perspektywy przestrzennej frapowały artystę. Stwarzał otwarte układy, dające widzowi wolne pole interpretacji rzeczywistości i domysłów. Traktuje o tym towarzysząca wystawie monografia: JAN TARASIN – METAMALARSTWO.

Iwona Szmelter

Profesor dr hab. Iwona Szmelter – kieruje Międzykatedralną Pracownią „NOVUM” Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

W ramach wystawy prezentujemy również film, który jest częścią projektu ochrony, konserwacji  i restauracji oraz rekonstrukcji dzieł trójprzestrzennych Jana Tarasina. Na filmie prezentowana jest krok po kroku próba odtworzenia procesu twórczego Jana Tarasina na przykładzie jednego z eksperymentalnych dzieł artysty, mówiące wiele o poszukiwaniu przez niego nowych, twórczych rozwiązań.

Jan Tarasin, Ciąg dalszy, widok wystawy / Continuation, exhibition view
Jan Tarasin, Ciąg dalszy, widok wystawy / Continuation, exhibition view
Jan Tarasin, Ciąg dalszy, widok wystawy / Continuation, exhibition view
Jan Tarasin, Ciąg dalszy, widok wystawy / Continuation, exhibition view
Jan Tarasin, Ciąg dalszy, widok wystawy / Continuation, exhibition view
Jan Tarasin, Ciąg dalszy, widok wystawy / Continuation, exhibition view

ENG

Exhibition, presentation of research results and conservation as well as reconstruction of the author’s original technique, monograph and film on the reconstruction of the creative process and spatial technique of Jan Tarasin.

We invite you to the exhibition of many works of Jan Tarasin, including unknown, three-dimensional paintings. He was a creator of many faces: a painter, a graphic artist, a drawer, a photographer, a pedagogue, an author of philosophical essays on art, an artist in a peculiar artistic peregrination to describe the world, from classical studies to experiments. He was born on September 11, 1926 in Kalisz and, although he passed on August 8, 2009, like every great artist, he is constantly present in his works, which certainly provide aesthetic satisfaction to the inhabitants of Kalisz.
Unique and beautiful paintings have recently been restored in their beauty and meaning. They surprise with their form, their uniqueness, in their three-dimensionality, which differs from the reliefs or textured painting. They demand of us to revise the knowledge about the painter and his creative search. The origins of this exhibition were extraordinary. We were introduced to these works thanks to the son of the artist, who took care of the surprising legacy found at home and asked for help in preserving it. A project that lasted more than two years was conducted under my direction, along with a large group of educators and students within the Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art. The exhibition was created thanks to the cooperation of the Interdepartmental Atelier „NOVUM” – The Care and Conservation of Modern and Contemporary Art and the Atelier for the Conservation of Paintings on Mobile Ground.

The exhibition of mostly unknown works by Jan Tarasin, the book and the film about the reconstruction of his spatial painting, open a new card of knowledge about the still mysterious creator, educator and rector of the Academy of Fine Arts, essayist and thinker going beyond disciplines, similar to the synthesis of arts in his artistic activities. Several dozen paintings were restored. The exhibition of paintings is accompanied by a show of films that reproduce the artist’s search for the form, the secrets of his creative workshop and the spatial compositions of the painting. This is conducive to the understanding of Tarasin’s multidimensional art, although his diverse works have never been easy to classify.

We present the mostly unknown works of Jan Tarasin, presenting a different formula of the painting in which space, structure, texture, and rhythm are important. The first reactions to these works have been to describe it as “3 D”, but with time we have discovered their deeper meaning, the multi-dimensional three-dimensionality in the physical sense, but also a further four-dimensionality, which the artist suggests in his works, drawing the viewer’s attention to space-time. Meta-painting of the mature creator, in contrast to the rules of mimetic imaging of the environment, presents his own world view enriched with numerous studies, also expressed in the essays of the artist included in the Zeszyty Jana Tarasina [Notebooks of Jan Tarasin], published by the Academy of Fine Arts in Warsaw in 1974-1983. Lending spirituality and spatial perspectives to works fascinated the artist. He created open systems which give the viewer a free reign of interpretation of reality and guesswork. The monograph accompanying the exhibition is on this very subject: JAN TARASIN – METAMALARSTWO [JAN TARASIN – META-PAINTING]

Iwona Szmelter

Professor Iwona Szmelter
Director of the Interdepartmental Atelier „NOVUM” – The Care and Conservation of Modern and Contemporary Art; Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaJan Tarasin
WystawaCiąg dalszy / Continuation
MiejsceGaleria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu / City Art Gallery of Kalisz
Czas trwania16.09–27.10.2017
Kuratorka / KuratorIwona Szmelter, Joanna Dudek
Strona internetowatarasin.pl
Indeks

Zobacz też