NR 11/2023
02.08.2017

„Blady dom” Piotra Łakomego w Galerii Labirynt / Piotr Łakomy’s „Pale House” at Labirynt Gallery

Redakcja
Piotr Łakomy, Blady dom, widok wystawy
„Blady dom” Piotra Łakomego w Galerii Labirynt / Piotr Łakomy’s „Pale House” at Labirynt Gallery
Piotr Łakomy, Blady dom, widok wystawy

For English version scroll down

PL

BLADY DOM

Widziałem to na przedmieściach, również w centrum miasta,
pewnej ogromnej nocy: wyjątkowa faktura tych krzaków
odprowadziła mnie wzrokiem do drzwi
i jeśli chodzi o mnie,

to, co rozpoczęło się jako życie, wkrótce przeobraziło się
w znacznie szerszy projekt.
W swoim dotychczasowym oderwaniu
mogliśmy krążyć po okolicy, podróżować

nawet w najdalsze zakątki kraju,
widząc ciągle te same materiały
naszej codziennej aktywności: trawniki, ubrania, jedzenie
oświetlające nas w mroku, jakby pokryte

inteligentną pleśnią. Całkiem niedorzeczne atrakcje,
nie sądzisz? Tymczasem prawdziwa domowa robota
polegała na tym, że wyszliśmy skądś
już wstępnie ukształtowani, jakby stworzeni na wymiar,

lecz pozbawieni wyjściowego obrazu.
To była długa droga. Zaczęło się od rysunku,
lecz wkrótce stało się jasne,
że również te deski, płyty oraz woda z piachem

po prostu nie wystarczą.
„Zapamiętam sobie twój kształt”,
powiedziała naga ściana
i stała się płótnem jakiegoś obojętnego popołudnia.

A teraz narzuca siatkę swoich pojedynczych pojęć
oplatających ten blady dom
dni, które dopiero nadejdą, choć już od dawna
mieszkamy w nim wszyscy.

Marcin Czerkasow

Piotr Łakomy (ur. 1983), mieszka i pracuje w Poznaniu. Dyplom w pracowni prof. Leszka Knaflewskiego w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor instalacji z pogranicza malarstwa i rzeźby. Zrealizował kilka wystaw indywidualnych (m.in. Stereo, Warszawa, BWA Zielona Góra, The Sunday Painter, Londyn, Galeria Arsenał, Białystok), brał udział w kilkudziesięciu wystawach grupowych (m.in. Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Belgia, Stany Zjednoczone); jego prace były prezentowane m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, CASS Sculpture Foundation w West Sussex i Fahrenheit w Los Angeles. Nominowany do nagrody Spojrzenia 2015, a w 2016 roku do Paszportów Polityki. Współpracuje z galerią Stereo w Warszawie i The Sunday Painter w Londynie.

Piotr Łakomy, Blady dom, widok wystawy
Piotr Łakomy, Blady dom, widok wystawy
Piotr Łakomy, Blady dom, widok wystawy
Piotr Łakomy, Blady dom, widok wystawy
Piotr Łakomy, Blady dom, widok wystawy
Piotr Łakomy, Blady dom, widok wystawy
Piotr Łakomy, Blady dom, widok wystawy
Piotr Łakomy, Blady dom, widok wystawy
Piotr Łakomy, Blady dom, widok wystawy

ENG

PALE HOUSE

I saw it in the suburbs, also in the center of the town,
during a vast night: the unique texture of these bushes
followed me to the doors with it’s eyes,
and as for me,

what has began as life soon turned
into a much wider project.
In our previous detachment
we were able to go around, to travel

even in most distant corners of the country,
seeing always the same materials
of our daily activity: lawns, clothes, food
illuminating us in the dark, as if covered

with intelligent mold. Pretty preposterous attractions,
don’t you think? Meanwhile, the real homework
was that we came out of somewhere
already preformed, as if made for measure,

but deprived of the original image.
It’s been a long way. It started with a drawing,
but soon it became clear,
that also these planks, boards and water with dirt

are just not enough.
“I’ll remember your shape”,
said the naked wall
and became a canvas of some indifferent afternoon.

And now it imposes a mesh of its individual concepts
entangling this pale house
of days that are yet to come, although already for a long time
we are all living in it.

Marcin Czerkasow

Piotr Łakomy (born 1983) is a Poznań-based author of installations verging between painting and sculpture. He gained his diploma in the studio of Proffessor Leszek Knaflewski in the Institute of Fine Arts, University of Zielona Góra. He had several solo shows (Stereo gallery in Warsaw, BWA Zielona Góra, The Sunday Painter London, Galeria Arsenał Białystok), he participated in a few group exhibitions (Poland, Germany, Great Britain, Italy, Belgium, USA, among others); his works have been presented in Museum of Modern Art in Warsaw, CASS Sculpture Foundation in West Sussex and Fahrenheit in Los Angeles. Nominated for the Spojrzenia award in 2015, and in 2016 for Paszporty award of the Polityka magazine. He collaborates with two galleries – Stereo in Warsaw and The Sunday Painter in London.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaPiotr Łakomy
WystawaBlady dom / Pale House
MiejsceGaleria Labirynt w Lublinie / Labirynt Gallery, Lublin
Czas trwania23.06-06.08.2017
Strona internetowalabirynt.com
Indeks

Zobacz też