NR 39/2023
02.06.2017

„Ballady o lekkim zabarwieniu erotycznym” Kingi Michalskiej i Sashy Kurmaza w galerii Opcja

Redakcja
fot. Kinga Michalska
„Ballady o lekkim zabarwieniu erotycznym” Kingi Michalskiej i Sashy Kurmaza w galerii Opcja
fot. Kinga Michalska

W czasach, gdy ciało coraz częściej (i zupełnie zasadnie) postrzegane jest w perspektywie politycznego instrumentu, krakowska Fundacja Nośna proponuje wystawę wyznaczoną konwencją ironii, humoru i satyry, które można uznać za całkowicie uprawomocnione taktyki mówienia o seksualności i cielesności.

Tytułowa ballada jako gatunek łączący w sobie cechy liryki, epiki i dramatu oddaje to, co w fotografiach Kingi Michalskiej i Sashy Kurmaza widoczne najbardziej – emocjonalność, akcję, nastrojowość i narrację, czy to w znaczeniu wzajemnego oddziaływania prac na siebie, czy możliwego dialogu tworzącego się pomiędzy fotografią a oglądającym ją odbiorcą.

fot. Sasha Kurmaz
fot. Sasha Kurmaz
fot. Sasha Kurmaz

Nieprzypadkowo tytuł nawiązuje również do, emitowanego w 2003 r. w polskiej telewizji, popularnego serialu telewizyjnego „Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym”. O ile etyczny wymiar programu budzi zastrzeżenia, nie sposób odmówić mu przełomowej roli na polu publicznej debaty o seksualności. „Przyciągając publiczność większą niż Małysz” (za: „Telemagazyn”) serial przełamywał obowiązujące tabu na temat cielesności i życia intymnego, czyli tematyki, która nawet dzisiaj, kilkanaście lat później, budzi kontrowersje.

fot. Kinga Michalska
fot. Sasha Kurmaz
fot. Kinga Michalska
Kinga Michalska, Sasha Kurmaz, Ballady o lekkim zabarwieniu erotycznym, widok wystawy
Kinga Michalska, Sasha Kurmaz, Ballady o lekkim zabarwieniu erotycznym, widok wystawy
Kinga Michalska, Sasha Kurmaz, Ballady o lekkim zabarwieniu erotycznym, widok wystawy

W końcu, tytułowa ballada stanowi intertekstualne odwołanie do Nan Goldin i serii jej prac „The Ballad of Sexual Dependency” – niemal 700 osobistych portretów, które dokumentują życie nowojorskiej i bostońskiej bohemy lat osiemdziesiątych. Ujęć szczerych, naturalnych, spontanicznych, niereżyserowanych, a u t e n t y c z n y c h; rozpoczynających nowy, wytyczony drogą tych epitetów, nurt w fotografii.

Wszystkie te konteksty towarzyszyły nam przy tworzeniu wystawy, która jest zbiorem zdjęć prezentujących postawę seks positive, afirmujących seks bez względu na preferencje zależne od społecznej akceptowalności. Każda z prac to indywidualna ballada artysty o seksualności i cielesności pozostającej poza społeczną i obyczajową kontrolą.

Wystawa została zorganizowana w ramach Festiwalu Queerowy Maj w Krakowie.

fot. Sasha Kurmaz
fot. Sasha Kurmaz

In times when the body is increasingly (and rightly) seen in the perspective of political instrument, we propose an exhibition convened by irony, humor and satire, which can be regarded as fully legitimized tactics of talking about sexuality and carnality.

The title ballad as a genre that combines characteristics of poetry, drama and epic captures what in the photos of Kinga Michalska and Sasha Kurmaz is most visible – emotion, action, mood and narration, whether in the sense of the interplay of work on one another, or the possible dialogue between the photographer and the viewer.

It is no coincidence that the title also refers to the popular television series „Slightly Erotical Ballad”, which was broadcast in Polish television in 2003. While the ethical dimension of the program raises objections, its groundbreaking role in the public debate on sexuality cannot be denied. „Attracting the audience more than Małysz”, the series broke the binding taboo on carnality and intimate life, a subject that even today, a few years later, is still controversial.

fot. Kinga Michalska
fot. Sasha Kurmaz
Kinga Michalska, Sasha Kurmaz, Ballady o lekkim zabarwieniu erotycznym, widok wystawy
Kinga Michalska, Sasha Kurmaz, Ballady o lekkim zabarwieniu erotycznym, widok wystawy

Finally, the title ballad is an intertextual reference to Nan Goldin and her series „The Ballad of Sexual Dependency” – nearly 700 personal portraits that documented the life of the New York and Boston bohemians of the eighties. Photos so honest, natural, spontaneous and a u t h e n t i c that they started a new, designated by these epithets trend in photography.

All of these contexts accompanied us in creating an exhibition, which is a collection of photographs from sex positive attitude, affirming sex regardless of the preferences depend on social acceptability. Each of the works is an individual artist ballad about sexuality and physicality remaining outside the social and moral control. Artists combining erotic mood with naturalness show that sexuality can be lived in many ways, and sex itself is an important element of life.

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaKinga Michalska, Sasha Kurmaz
WystawaBallady o lekkim zabarwieniu erotycznym
MiejsceOPCJA / Galeria Wydziału Intermediów / ASP Kraków
Czas trwania16.05 - 04.06.2017
Kuratorka / KuratorFundacja Nośna
FotografieMarcin Świdziński
Strona internetowanosna.pl
Indeks

Zobacz też