16.08.2015

ALTER­NA­TIVA 2015 „Błędnik codzienności”

ALTER­NA­TIVA 2015 „Błędnik codzienności”
Kiedy zaśpiewają dzikie instrumenty, Sherko Abbas Abdl-Razaq, 2014

Kiedy zaśpiewają dzikie instrumenty, Sherko Abbas Abdl-Razaq, 2014

ALTER­NA­TIVA 2015 kon­ty­nu­ują i roz­wi­jają idee powzięte na potrzeby dwu­let­niego pro­jektu Błędnik codzienności. Pro­jekt śle­dzi wie­dzę ukrytą w prak­ty­kach dnia powsze­dniego oraz w for­mach, które mijamy bez zwró­ce­nia na nie szcze­gól­nej uwagi. Naszym celem jest odwró­cić tę per­cep­cję. W naszym pro­jek­cie forma potoczna prze­nika lub pochła­nia arty­styczną. To, co powsze­dnie, pró­bu­jemy pod­dać prze­war­to­ścio­wa­niu, trak­tu­jąc jako źró­dło wie­dzy, która wyda­wała się nie­przy­datna, odkąd całe swoje życie powie­rzy­li­śmy ekspertom.

(On) Difficult terms, Adelita Husni Bey, 2013

(On) Difficult terms, Adelita Husni Bey, 2013

(On) Difficult terms, Adelita Husni Bey, 2013

(On) Difficult terms, Adelita Husni Bey, 2013

Na program Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych ALTER­NA­TIVA 2015 skła­dają się wystawa Wer­na­ku­lar­ność z pro­gra­mem per­for­ma­tyw­nym, wystawa kolek­tywu HARD-​​CORE, trzy publi­ka­cje książ­kowe i kon­ty­nu­acja pro­jektu Otwarty ogród Len­dla­bor z licz­nymi wyda­rze­niami towa­rzy­szą­cymi. Choć przy­go­to­wu­jemy dwie wystawy, więk­szość zda­rzeń towa­rzy­szą­cych pozwala im ponie­kąd znik­nąć w codzien­no­ści krzą­ta­niny, przy­droż­nych zna­le­zisk, w czyn­no­ściach jedze­nia, cho­dze­nia i ogrod­nic­twa, dla któ­rych w Wertykularności znaj­dziemy liczne odnie­sie­nia. Otwarty Ogród, stwo­rzony w ubie­głym roku od postaw z miesz­kań­cami oko­licz­nych domów, przy współ­pracy arty­stek, stu­den­tów archi­tek­tury i lokal­nych entu­zja­stów bota­niki, mani­fe­stuje naszą tak­tykę odzy­ski­wa­nia prze­strzeni dla życia w miej­scu, które zda­wało się być w sta­nie roz­padu. Zapra­szamy do odwie­dza­nia go i włą­cza­nia w nasze zabiegi wokół grzą­dek, spo­tka­nia i pre­lek­cje. Będziemy zja­dać to, co wyho­du­jemy. Zapo­znamy się z dzia­ła­niami arty­stek, które głód i kar­mie­nie uczy­niły swoim obiek­tem stu­diów i dzia­łań, to stąd będziemy wyru­szać na wycieczki, tu będziemy oglą­dać filmy i spo­ty­kać się z naszymi gośćmi.

Ateńczycy, Daphne Keramidas, 2015

Ateńczycy, Daphne Keramidas, 2015

Bez tytułu (z cyklu Suche i Wilgotne), Olaf Brzeski, 2013

Bez tytułu (z cyklu Suche i Wilgotne), Olaf Brzeski, 2013

Embroider, Rafał Bujnowski, 2005

Embroider, Rafał Bujnowski, 2005

Czy zechcesz wziąć udział w przeżyciu artystycznym, Ricardo Basbaum, 1994

Czy zechcesz wziąć udział w przeżyciu artystycznym, Ricardo Basbaum, 1994

Wystawa Wertykularność zapla­no­wana na całe lato aż do końca wrze­śnia jest naszym alfa­be­tem codzien­nych zja­wisk, polem odnie­sie­nia, rezer­wu­arem form i tech­nik. Wertykularny to jesz­cze mało powszech­nie przy­swo­jone okre­śle­nie, choć jest zwią­zane wła­śnie z potocz­no­ścią. Odnosi się do lokal­no­ści – jej języka powsze­dniej komu­ni­ka­cji, ale także lokal­nej wie­dzy, tech­no­lo­gii i lokal­nego spo­sobu obra­zo­wa­nia. Dziś mówimy dla przy­kładu o archi­tek­tu­rze wer­na­ku­lar­nej, takiejż foto­gra­fii czy pro­jek­to­wa­niu wizu­al­nym. Wertykularność wybrana jako temat wystawy głów­nej przy­nosi labi­rynt prac mate­rial­nych, wideo, malar­skich, rzeź­biar­skich i tka­nin oraz aktyw­no­ści arty­stycz­nych zwią­za­nych z obiek­tami zna­le­zio­nymi, two­rami przy­rody, tech­ni­kami i tech­no­lo­giami codzien­no­ści, powszech­nymi mate­ria­łami i czyn­no­ściami. Układa wizu­alny słow­nik powsze­dniego. Poka­zuje zwią­zek pomię­dzy lokal­no­ścią i relacyjnością.

Gaya (E102) Horyzont 3, Latifa Echakhch, 2010

Gaya (E102) Horyzont 3, Latifa Echakhch, 2010

Obiek­tem naszego zain­te­re­so­wa­nia i namy­słu są zna­le­zi­ska przy­rod­ni­cze takie jak rośliny i kamie­nie czy lokalne barw­niki. Este­tyka przed­mio­tów zna­le­zio­nych i ich zdol­ność gene­ro­wa­nia nowych form. Malar­ska ręka mani­kiu­rzystki i talenty ano­ni­mo­wych tka­czy. Inte­re­suje nas wer­na­ku­lar­ność w obra­zie foto­gra­ficz­nym oraz powta­rzal­ność czyn­no­ści życia codzien­nego. Odno­simy się także do języka, do tego, co prze­kła­dalne i nie­prze­kła­dalne w lokal­nym kon­tek­ście. Dla­tego, że być może nie­prze­kła­dalne, czę­sto uwa­żane za dys­kwa­li­fi­ku­jący aspekt dzieła w świa­to­wym obiegu sztuki jest naj­sil­niej­szym gene­ra­to­rem form.

Zapla­no­wana na sier­pień wystawa arty­stów dzia­ła­ją­cych pod nazwą Hard-​​Core to pro­jekt będący cał­ko­wi­tym prze­ci­wień­stwem wystawy kura­tor­skiej. Stwo­rzona kolek­tyw­nie pre­zen­ta­cja to wynik kil­ku­let­niej już pracy nad tym, aby pro­jekty wyłą­czyć spod wła­dzy idei i powie­rzyć algo­ryt­mowi, który bie­rze pod uwagę para­me­try tech­niczne, wymiary i jest prag­ma­tycz­nym ope­ra­to­rem obiek­tów na wysta­wie. Ten cyfrowy, tech­no­lo­giczny i anty­ku­ra­tor­ski pro­jekt ope­ruje w rze­czy­wi­sto­ści ponie­kąd rów­no­le­głej wobec zapo­bie­gli­wej, pra­co­wi­tej i mate­rial­nej czę­ści tego­rocz­nego festiwalu.

Glina 2, Alice Aycock, 1971

Glina 2, Alice Aycock, 1971

Kamienie, Florian Zeyfang, 2010-2012

Kamienie, Florian Zeyfang, 2010-2012

BŁĘD­NIK CODZIEN­NO­ŚĆI: WER­NA­KU­LAR­NOŚĆ w ślad za sio­strza­nym pro­jek­tem Codzienność z ubie­głego roku spina pię­cio­let­nią linię pro­gra­mową Alter­na­tiva, tro­piącą istotne zja­wi­ska lokal­nego kon­tek­stu, do jakich nale­żały praca i czas wolny, unie­zwy­kle­nie, mate­rial­ność, myśle­nie uto­pijne czy tak­tyki życia codzien­nego. Poświę­cona jest for­mie nie­zwy­kłej w swo­jej zwy­kło­ści, zaob­ser­wo­wa­nej mimochodem.

Przedmioty znalezione i wysiłek przewartościowania świata, Sylvie Reno, 2015

Przedmioty znalezione i wysiłek przewartościowania świata, Sylvie Reno, 2015

The other i included within the boundary of selfhood (Luce Irigaray), Małgorzata Markiewicz, 2015

The other i included within the boundary of selfhood (Luce Irigaray), Małgorzata Markiewicz, 2015

Maa tere Manalen, Tere Recarens, 2008-2009

Maa tere Manalen, Tere Recarens, 2008-2009

Kolejka, Julie Luzoir, 2015

Kolejka, Julie Luzoir, 2015

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaSherko Abbas Abdl-​​razaq, Lida Abdul, Alice Aycock, Babi Bada­lov, Ismail Bahri, Ricardo Bas­baum, bersz­mi­siak, Olaf Brze­ski, Karo­lina Brzu­zan, Rafał Buj­now­ski, Ade­lita Husni Bey, Monica Bonvi­cini, Latifa Echa­khch, Harun Farocki, Esther Fer­rer, Anton Kats, Daphne Kera­mi­das, Anna Kró­li­kie­wicz, Julie Luzoir, Mał­go­rzata Mar­kie­wicz, Wen­de­lien van Olden­borgh, Agnieszka Pol­ska, Simon Pope, Kon­rad Pustoła, Tere Reca­rens, Maciej Sala­mon, Mierle Lader­man Uke­les, Flo­rian Zey­fang, Sylvie Réno, Lisa Enzen­ho­fer, Anna Resch
WystawaAlternativa 2015 Błędnik codzienności
MiejsceGdańsk, tereny dawnej Stoczni Gdańskiej
Czas trwania12.06-30.09.2015
Kuratorka / KuratorBeatrice Josse, Emily Pethick, Aneta Szyłak
Strona internetowaalternativa.org.pl
Indeks

Zobacz też