17.07.2015

„A Gentle Creature” Michelle Raw­lings w galerii Raster

„A Gentle Creature” Michelle Raw­lings w galerii Raster
Michelle Rawlings, Bez tytułu, 2015, olej na płótnie lnianym, 33 x 28 cm

Michelle Rawlings, Bez tytułu, 2015, olej na płótnie lnianym, 33 x 28 cm

Niewielkie roz­miarami obrazy Michelle Raw­lings układają się w sekwen­cje na zasadzie strumienia zdjęć, blogowego czy instagramowego feeda. Raw­lings zapożycza i cytuje w nich zarówno różne motywy, jak i gatunki malar­skie, formatując je do własnej skali i nar­racji. Obszarem wizual­nych poszukiwań malarki są w szczególności wizerunki młodych kobiet, dziewcząt, artystek, aktorek i modelek, oraz język for­malny nowoczesnej plastyki. Ze szczególnym zain­teresowaniem analizuje retorykę książek o sztuce dla młodzieży, artystyczne fascynacje nastolatków czy typowy wystrój klas szkol­nych. Proces swoistej kom­presji historii sztuki czy wręcz jej infan­tylizacji, dokonywany na potrzeby pod­stawowej edukacji czy pop kul­tury, znaj­duje odzwier­ciedlenie w lapidar­nej formie obrazów Rawlings.

Michelle Rawlings, Bez tytułu, 2015, druk UV na jedwabiu, 32,5 x 25

Michelle Rawlings, Bez tytułu, 2015, druk UV na jedwabiu, 32,5 x 25

A Gentle Creature, widok wystawy, dzięki uprzejmości galerii Raster

A Gentle Creature, widok wystawy, dzięki uprzejmości galerii Raster

Dopełnieniem obrazów prezen­towanych na wystawie są wizerunki będące zapisem inter­netowych poszukiwań artystki: wygenerowane mechanicz­nie, zmon­towane ze znalezionych obrazów lub plastycz­nie prze­tworzone z motywów cyfrowych, jak w przy­padku jedwab­nej tkaniny z nadrukowanym zrzutem z ekranu kom­putera o uszkodzonej karcie graficznej.

Materialny aspekt prac Raw­lings, łączenie tradycyj­nego warsz­tatu malar­skiego z oprawami z kolorowej plexi czy wydrukami na aluminium, podkreśla dodat­kowo ich hybrydalny status. Obrazy te poszukują swojej estetycz­nej tożsamości odwracając klasyczny porządek historii sztuki, oscylując między cyfrowym oryginałem i jego odręczną, “artystyczną” kopią.

A Gentle Creature, widok wystawy, dzięki uprzejmości galerii Raster

A Gentle Creature, widok wystawy, dzięki uprzejmości galerii Raster

A Gentle Creature, widok wystawy, dzięki uprzejmości galerii Raster

A Gentle Creature, widok wystawy, dzięki uprzejmości galerii Raster

O swoich pracach sama artystka mówi: „W moim odczuciu malar­stwo ma w sobie pewną niezręczność, a nie przypisywaną mu zazwyczaj moc wzbudzania obezwładniającego wrażenia na odbiorcy. Malar­stwo jest dla mnie raczej czymś osobliwym. Moje obrazy mają w sobie skrępowanie – są nieco nieśmiałe, i ta ich jakość jest dla mnie bardzo ważna, ale są też przemyślane i humorzaste. Każdy z nich powstaje zupełnie ina­czej i każdy jest takim dziwacz­nym, wieloznacz­nym artefaktem.

Michelle Raw­lings pochodzi z USA, Tek­sasu. Studiowała malar­stwo w Rhode Island School of Design w Providence (dyplom z wyróżnieniem obroniła w 2012). Obec­nie mieszka i pracuje w rodzin­nym Dallas, gdzie wykłada sztukę w Southern Methodist Univer­sity. Swoje prace wystawiała dotąd m.in. w Dallas Con­tem­porary oraz Goss-​Michael Foun­dation tamże.

 artbabygirl, 2015, olej na płótnie lnianym, 24,5 x 24,5 cm


artbabygirl, 2015, olej na płótnie lnianym, 24,5 x 24,5 cm

Rainbow selfy, 2015, olej na płótnie lnianym na desce z ręcznie malowaną ramą, 33 x 25,5 x 2,5 cm

Rainbow selfy, 2015, olej na płótnie lnianym na desce z ręcznie malowaną ramą, 33 x 25,5 x 2,5 cm

A Gentle Creature, widok wystawy, dzięki uprzejmości galerii Raster

A Gentle Creature, widok wystawy, dzięki uprzejmości galerii Raster

Michelle Rawlings, Green Stripe, 2015, olej na płótnie lnianym, płócienna oprawa, 23 x 25 cm

Michelle Rawlings, Green Stripe, 2015, olej na płótnie lnianym, płócienna oprawa, 23 x 25 cm

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaMichelle Raw­lings
WystawaA Gentle Creature
Miejscegaleria Raster
Czas trwania03.06-01.08.2015
Strona internetowarastergallery.com
Indeks

Zobacz też