NR 12/2023
25.08.2017

„6” Milana Guštara w Nowej Synagodze w Żylinie / ”6” by Milan Guštar in the Nová synagóga in Žilina

Redakcja
Milan Guštar, 6, widok wystawy / exhibition view
„6” Milana Guštara w Nowej Synagodze w Żylinie / ”6” by Milan Guštar in the Nová synagóga in Žilina
Milan Guštar, 6, widok wystawy / exhibition view

For English version scroll down

PL

Druga wystawa po ceremonii otwarcia Nowej Synagogi w Żylinie to indywidualny projekt czeskiego artysty algorytmicznego, kompozytora i konstruktora urządzeń elektronicznych oraz elektroakustycznych Milana Guštara (1963), pod tytułem 6. Odnosi się ona do brzmienia organów i dzwonów typowych dla przestrzeni sakralnych, a także matematyki i mistycyzmu kabalistycznego. Wystawa potrwa od 4 sierpnia do 29 września 2017 roku i będzie również gościć prace Michala Cába (1980), młodszego czeskiego autora sztuki dźwiękowej i audiowizualnej.

Milan Guštar zaprezentuje dwa projekty, które razem tworzą wystawę 6. W głównej hali znajdować się będzie instalacja dźwiękowa Flex 96. Odnosi się ona do dzwonu i organów – dwóch instrumentów muzycznych typowych dla przestrzeni sakralnych. Organy opierają się na harmonii brzmień dźwiękowych, podczas gdy dźwięki dzwonów są bardziej złożone i zawierają elementy dysonansowe. Głośniki pozostaną poza zasięgiem wzroku, a specyficzna akustyka Nowej Synagogi uniemożliwi odwiedzającym rozpoznanie źródła dźwięku. Instalacja w centralnej przestrzeni zostanie uzupełniona o wizualizację przewidzianą na kopule budynku.

Gdy zwiedzający przekroczy próg synagogi, zostanie ogarnięty jednolitym, raczej nieprzyjemnym dźwiękiem, który będzie zmieniał się niemal niezauważalnie. Wizualizacja pomaga widzowi dostrzec ową zmianę, a także zwabić go na balkony, gdzie znajduje się druga praca zatytułowana Permutácie (Permutacje), składająca się z przekształconego prostego wiersza numerycznego, odnoszącego się do kombinatoryki tekstów kabalistycznych.

Milan Guštar, 6, widok wystawy / exhibition view
Milan Guštar, 6, widok wystawy / exhibition view
Milan Guštar, 6, widok wystawy / exhibition view
Milan Guštar, 6, widok wystawy / exhibition view
Milan Guštar, 6, widok wystawy / exhibition view
Milan Guštar, 6, widok wystawy / exhibition view

„6 jest sumą i iloczynem własnych dzielników, idealną liczbą. 6 Milana Guštara to wydarzenie w przestrzeni, rozbudowa budynku Nowej Synagogi „, mówi kuratorka Katarína Gatialová, która po raz pierwszy zaprosiła Guštara na Słowację w ubiegłym roku – również do Żyliny, w mniejszej przestrzeni Galerii Plusmínusnula. Wówczas prace Guštara zostały przedstawione w sposób bardziej wszechstronny. Tym razem z kuratorką Nowej Synagogi Zlatką Borůvkową ukazują niewielki zestaw konkretnych prac na dużej przestrzeni.

„Zaoferowaliśmy mu monumentalną przestrzeń, ponieważ uważam, że jest to właściwe miejsce dla jego dzieł. Dokonał wyboru prac i dostosowywał je tak, aby doskonale wyrażały przestrzeń, w której się znajdują. Nie widzę 6 jako wystawy czy instalacji, choć ma ono atrybuty obu. Postrzegam to bardziej jako złożony system myślowy typowy dla prac Guštara, który jednakże wykracza daleko poza granice dziedziny sztuki.”

Milan Guštar (1963) jest artystą, kompozytorem, organologiem, konstruktorem urządzeń elektronicznych i elektroakustycznych, twórcą dźwięków, interaktywnych systemów i programów komputerowych, autorem dwutomowej encyklopedii elektrycznych instrumentów muzycznych i ojcem czeskiej sztuki algorytmicznej. W swojej wolnej sztuce pochyla się nad podstawowymi, jak i bardziej złożonymi relacjami matematycznymi oraz filozoficzną i teologiczną symboliką. Pozostawia kalkulacje i kody w czystej postaci lub wyraża je wizualnie. Zestawia chaos i porządek, hałas i sinusoidę, używa podstawowych dźwięków i ich wyrażeń matematycznych lub algorytmicznych. Jego cykl o graficznie przedstawionych nutach i animacjach opisuje podlegające przeobrażeniom relacje między dźwiękami. „Nawet martwe pająki w piwnicy mogą zainspirować Guštara do serii obliczeń obejmujących harmoniczne strojenie lub wizualizację precyzyjnych kształtów geometrycznych”, mówi Gatialová.

W bocznej sali obok głównego piętra synagogi, kuratorki umieściły komplementarną instalację młodszego czeskiego twórcy sztuki algorytmicznej i dźwiękowej, Michala Cába. Jest osobą o podobnie złożonej osobowości jak Guštar, posiadającą szeroki zakres umiejętności i głębokie tło teoretyczne. Jego prace często zawierają odniesienia do Guštara. Konkretna treść intymnej instalacji dźwięku Michala Cába pozostaje jak dotychczas otwarta, w przeciwieństwie do precyzyjnie zaplanowanego składu 6.

Milan Guštar, 6, widok wystawy / exhibition view
Milan Guštar, 6, widok wystawy / exhibition view
Milan Guštar, 6, widok wystawy / exhibition view
Milan Guštar, 6, widok wystawy / exhibition view

ENG

The second exhibition following the „opening” ceremony of the Nová synagóga will be a solo project of the Czech algorithmic artist, composer and constructor of electronic and electro-acoustic devices, Milan Guštar (1963), under the title of 6. It refers to the sound of organ and bells, typical of sacred spaces, as well as to mathematics and kabbalistic mysticism. It will be open from 4 August until 29 September 2017 and feature a guest appearance by Michal Cáb (1980), a younger Czech author of sound and audiovisual art.

Milan Guštar will present two projects that together make up the 6 exhibition. The main hall will host the sound installation Flex 96. It refers to bell and organ – two music instruments typical of sacred spaces. Organ is based on harmony of simultaneously sounding tones, while the sound of bells is more complex and includes dissonant components. The loudspeakers will be hidden from sight and the specific acoustic of the Nová synagóga will prevent the visitors from being able to tell where the source of sound is located. The installation in the central space will be complemented by a visualization projected from the building’s dome.

Once the visitors step in, they will be engulfed in a uniform, rather unpleasant sound which changes almost imperceptibly. The visualization will allow the visitors to notice the change and will also draw them to the balconies where the second work, titled Permutácie (Permutations), is installed, consisting of permutations of a simple poem in numbers, which refers to combinatorics of kabbalistic texts.

Milan Guštar, 6, widok wystawy / exhibition view
Milan Guštar, 6, widok wystawy / exhibition view
Milan Guštar, 6, widok wystawy / exhibition view
Milan Guštar, 6, widok wystawy / exhibition view

6 is the sum and product of its own divisors, a perfect number. Milan Guštar’s 6 is an event in space, an extension of the building of the Nová synagóga,” says the curator Katarína Gatialová introduced Guštar for the first time in Slovakia last year – this, too, was in Žilina, in the smaller space of the Plusmínusnula Gallery. On that occasion, she presented Guštar’s work in a more comprehensive manner, while this time, together with the New Synagogue’s curator Zlata Borůvková, they bring a small specific set of works in a large space. This time, we offered him a monumental space, because I believe it to be precisely the right place for his works. He selected them and adapted them so that they perfectly express the space they are placed in. I do not see 6 as an exhibition or an installation, even though it does have attributes of both. The way I see it is more of a complex system of ideas, typical of Guštar’s work, which nevertheless at the same time goes far beyond the boundaries of the field of art.

Milan Guštar (1963) is an artist, composer, organologist, constructor of electronic and electro-acoustic devices, creator of soundscapes, interactive systems and computer programs, author of a two-volume encyclopedia of electrophones and the father of Czech algorithmic art. In his free art, he thinks in basic as well as more complex mathematical relations and in their philosophical or theological symbolism. He leaves the calculations and codes in their pure form, or expresses them visually. He juxtaposes chaos and order, noise and the sinusoid, uses basic sounds and their mathematical or algorithmic expressions. His series of graphically represented sheet music and animations describe the mutable relations between sounds. „Even dead spiders in a cellar can inspire Guštar to as series of calculations involving harmonic tuning, or visualization of exact geometric shapes,” says Gatialová.

In the room next to the main floor of the synagogue, the curators placed a complementary installation by a younger Czech author of algorithmic, sound and other art, Michal Cáb. He is a similarly complex personality as Guštar, with a wide range of skills and a profound theoretical background. His works often contain references to Guštar. The concrete content of Michal Cáb’s intimate sound installation remains open for now, unlike the precisely planned composition of 6.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaMilan Guštar
Wystawa6
Czas trwania4.08–29.09.2017
Kuratorka / KuratorKatarína Gatialová, Zlatka Borůvkova
FotografiePeter Snadik
Strona internetowawww.novasynagoga.sk
Indeks

Zobacz też